FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA ELDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-09-25 godz. 19:43:13
Numer KRS: 0000653047
Numer REGON: 366085145
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-12-15
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2022-08-09
Sygnatura akt[RDF/412990/22/49]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-12-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA ELDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-12-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-12-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-12-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat SZCZECIN gmina SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2016-12-15 do dziś
2. Adresmiejscowość SZCZECIN ulica UL. MIESZKA I nr domu 80 kod pocztowy 71-011 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2016-12-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki114 GRUDNIA 2016 R.2016-12-15 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 26 STYCZNIA 2017 R., REP. A NR 1301/2017, NOTARIUSZ DOROTA ANDRZEJEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE - UCHYLONO DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI I NADANO JEJ NOWE BRZMIENIE2017-02-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-12-15 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-12-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTEREMBUŁA2016-12-15 do dziś
2. ImionaANNA2016-12-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-12-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały175 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.500,00 ZŁ.2016-12-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-12-15 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTEREMBUŁA2016-12-15 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2016-12-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-12-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały275 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 27.500,00 ZŁ.2016-12-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-12-15 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTEREMBUŁA2016-12-15 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2016-12-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-12-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ.2016-12-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-12-15 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2016-12-15 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-12-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2016-12-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTEREMBUŁA2016-12-15 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2016-12-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-12-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-12-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-12-15 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaTEREMBUŁA2016-12-15 do dziś
2. ImionaANNA2016-12-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-12-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2016-12-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-12-15 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaTEREMBUŁA2016-12-15 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2016-12-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-12-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2016-12-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-12-15 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2016-12-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 22.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-22 do dziś
2data złożenia 22.05.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-22 do dziś
3data złożenia 12.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
4data złożenia 23.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-23 do dziś
5data złożenia 09.08.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-22 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-22 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-23 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-22 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-22 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów