INTEGRALE IT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000653039
Numer REGON: 366094210
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-12-16
Ostatni wpis Nr wpisu31Data dokonania wpisu2023-03-17
Sygnatura akt[RDF/472941/23/288]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-12-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINTEGRALE IT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-12-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-12-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-12-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2017-10-20 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. WINOGRADY nr domu 18A kod pocztowy 61-663 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2020-07-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuINTEGRALE IT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W WARSZAWIE2022-08-09 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2022-08-09 do dziś
3. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica CZERSKA nr domu 8 nr lokalu 10 kod pocztowy 00-732 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2022-08-09 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI Z DNIA 13.12.2016 R.2016-12-16 do dziś
230.06.2017 R. NOTARIUSZ WOJCIECH SAJDA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP.A NR 8827/2017, ZMIENIONO § 1 - § 15, UCHYLONO § 16, § 17 UMOWY SPÓŁKI 15.09.2017 R. NOTARIUSZ DOROTA MUSIAŁKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP.A NR 11937/2017, ZMIENIONO § 4 UMOWY SPÓŁKI2017-10-20 do dziś
326.03.2021 R., REPERTORIUM A NR 4482/2021, MAGDALENA PIECZYKOLAN-KARPIEJ UPOWAŻNIONY ZASTĘPCA NOTARIUSZA WOJCIECHA SAJDY, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY UL. PIEKARY 6/25 W POZNANIU, ZMIENIONO § 3, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY.2021-06-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-12-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-12-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPINDUR2017-10-20 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2017-10-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-10-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały8.117 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 811.700,00 ZŁ2022-08-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-03-16 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTANIASZEK2018-03-16 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2018-03-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-03-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały2.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200.000,00 ZŁ2018-03-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-03-16 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPĘKAL2018-03-16 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2018-03-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-03-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały2.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200.000,00 ZŁ2018-03-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-03-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego1410000,00 ZŁ2017-10-20 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1310000,00 ZŁ2017-10-20 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-12-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2017-10-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPINDUR2017-10-20 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2017-10-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-10-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-10-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-10-20 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoSTANIASZEK2018-11-08 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2018-11-08 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-11-08 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2018-11-08 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2016-12-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy126 2 PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2016-12-16 do dziś
226 3 PRODUKCJA SPRZĘTU (TELE) KOMUNIKACYJNEGO2016-12-16 do dziś
358 29 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2016-12-16 do dziś
462 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2016-12-16 do dziś
562 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2016-12-16 do dziś
662 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2016-12-16 do dziś
763 1 PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ; DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2016-12-16 do dziś
870 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2016-12-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 26.02.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-02-26 do dziś
2data złożenia 10.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
3data złożenia 09.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-09 do dziś
4data złożenia 11.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-11 do dziś
5data złożenia 31.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-31 do dziś
6data złożenia 17.03.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-17 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-31 do dziś
2OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-02-26 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-09 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-11 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-31 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-02-26 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-09 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-11 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-31 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów