CUBE SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-02-08 godz. 14:08:39
Numer KRS: 0000652942
Numer REGON: 365570938
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-12-15
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2022-09-27
Sygnatura akt[RDF/426812/22/702]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-12-15 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 365570938 NIP 78226528382016-12-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCUBE SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-12-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-12-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-12-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2016-12-15 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. ŚW. MICHAŁA nr domu 58 kod pocztowy 61-005 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2017-03-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki103.10.2016 R., NOTARIUSZ E. DOROTA DROŻDŻ, KANCELARIA NOTARIALNA UL. NOWOWIEJSKIEGO 20/3, 61-732 POZNAŃ, REP. A NR 1.777/20162016-12-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-12-15 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-12-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKLIMOWSKI2016-12-15 do dziś
2. ImionaKRYSTIAN MARIAN2016-12-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-12-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ2016-12-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-12-15 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKULIKOWSKI2016-12-15 do dziś
2. ImionaJEREMI MAREK2016-12-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-12-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ2016-12-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-12-15 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2016-12-15 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-12-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2016-12-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKLIMOWSKI2016-12-15 do dziś
2. ImionaKRYSTIAN MARIAN2016-12-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-12-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2016-12-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-12-15 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKULIKOWSKI2016-12-15 do dziś
2. ImionaJEREMI MAREK2016-12-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-12-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2016-12-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-12-15 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy128 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2016-12-15 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy128 94 Z PRODUKCJA MASZYN DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO, ODZIEŻOWEGO I SKÓRZANEGO2016-12-15 do dziś
228 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2016-12-15 do dziś
327 12 Z PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ2016-12-15 do dziś
433 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2016-12-15 do dziś
543 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2016-12-15 do dziś
633 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2016-12-15 do dziś
771 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2016-12-15 do dziś
871 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2016-12-15 do dziś
972 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2016-12-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.10.2017 okres OD 03.10.2016 DO 31.03.20172017-11-24 do dziś
2data złożenia 06.10.2018 okres OD 01.04.2017 DO 31.03.20182018-10-06 do dziś
3data złożenia 27.09.2019 okres OD 01.04.2018 DO 31.03.20192019-09-27 do dziś
4data złożenia 30.12.2020 okres OD 01.04.2019 DO 31.03.20202020-12-30 do dziś
5data złożenia 30.12.2021 okres OD 01.04.2020 DO 31.03.20212021-12-30 do dziś
6data złożenia 27.09.2022 okres OD 01.04.2021 DO 31.03.20222022-09-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 03.10.2016 DO 31.03.20172017-11-24 do dziś
2OD 01.04.2017 DO 31.03.20182018-10-06 do dziś
3OD 01.04.2018 DO 31.03.20192019-09-27 do dziś
4OD 01.04.2019 DO 31.03.20202020-12-30 do dziś
5OD 01.04.2020 DO 31.03.20212021-12-30 do dziś
6OD 01.04.2021 DO 31.03.20222022-09-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 03.10.2016 DO 31.03.20172017-11-24 do dziś
2OD 01.04.2018 DO 31.03.20192019-09-27 do dziś
3OD 01.04.2019 DO 31.03.20202020-12-30 do dziś
4OD 01.04.2020 DO 31.03.20212021-12-30 do dziś
5OD 01.04.2021 DO 31.03.20222022-09-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów