CENTRUM PRALNICZE I BADAWCZO ROZWOJOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-27 godz. 14:33:29
Numer KRS: 0000652751
Numer REGON: 366077602
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-12-14
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2020-10-03
Sygnatura akt[RDF/250896/20/363]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-12-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCENTRUM PRALNICZE I BADAWCZO ROZWOJOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-01-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-12-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-12-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2016-12-14 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica UL. 3 MAJA nr domu 64/66 kod pocztowy 93-408 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2017-01-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki113.12.2016 R.2016-12-14 do dziś
222.12.2016 R., KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, NOTARIUSZ ANNA NOWAKOWSKA-LEWEK, REPERTORIUM A NR 1732/2016, UCHYLENIE CAŁEJ UMOWY SPÓŁKI I PRZYJĘCIE NOWEGO BRZMIENIA UMOWY SPÓŁKI.2017-01-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-12-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-12-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKNK PRODUCTION & DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-01-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3608310672017-01-12 do dziś
4. Numer KRS0000544559 2017-01-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4 750,00 ZŁOTYCH2017-01-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-01-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2016-12-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-12-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2017-01-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚLĘZAK2017-01-12 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2017-01-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-01-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-01-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-01-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoURBAŃSKI2018-03-29 do dziś
2. ImionaPAWEŁ JAN2018-03-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-03-29 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2018-03-29 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy113 30 Z WYKOŃCZANIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH2017-01-12 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy113 20 A PRODUKCJA TKANIN BAWEŁNIANYCH2017-01-12 do dziś
246 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2017-01-12 do dziś
377 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2017-01-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 19.07.2018 okres OD 31.12.2016 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
2data złożenia 16.07.2018 okres OD 31.12.2016 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
3data złożenia 17.07.2018 okres OD 31.12.2016 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
4data złożenia 18.07.2018 okres OD 31.12.2016 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
5data złożenia 24.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-25 do dziś
6data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 31.12.2016 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
2OD 31.12.2016 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
3OD 31.12.2016 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
4OD 31.12.2016 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-25 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-25 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów