A-KRAPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000652690
Numer REGON: 366083577
Numer NIP: 6772411663
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-12-14
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2023-11-01
Sygnatura akt[RDF/568907/23/477]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-12-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA-KRAPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2018-01-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-12-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-12-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2016-12-14 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. GRODZKA nr domu 42 nr lokalu 1 kod pocztowy 31-044 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2017-01-26 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejANDRII.KRAPA@GMAIL.COM2016-12-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki108.12.2016 R.2016-12-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-12-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-12-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLYPSKA2018-01-17 do dziś
2. ImionaANNA2018-01-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-01-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁ2018-01-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2018-01-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2016-12-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 65 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-12-14 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy185 52 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ2016-12-14 do dziś
293 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2016-12-14 do dziś
393 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WESOŁYCH MIASTECZEK I PARKÓW ROZRYWKI2016-12-14 do dziś
447 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2016-12-14 do dziś
531 01 Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH2016-12-14 do dziś
631 09 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI2016-12-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.07.2018 okres OD 07.11.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
2data złożenia 30.10.2023 okres OD 22.08.2018 DO 31.12.20182023-10-30 do dziś
3data złożenia 31.10.2023 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192023-10-31 do dziś
4data złożenia 31.10.2023 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-10-31 do dziś
5data złożenia 01.11.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-11-01 do dziś
6data złożenia 01.11.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-11-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-11-01 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2018 DO 21.08.20182023-10-31 do dziś
2OD 20.08.2018 DO 20.08.20182023-10-31 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182023-11-01 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji07.11.2017 R. - NOT. WITOLD KAPUSTA, KANC. NOT. W KRAKOWIE, UL. ARMII KRAJOWEJ 19, REP. A NR 29299/2017 - UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI I OTWARCIU LIKWIDACJI,2018-01-17 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR JEDNOOSOBOWO2018-01-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoLYPSKA2018-01-17 do dziś
2. ImionaANNA2018-01-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-01-17 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okoliczności07.11.2017 R. - NOT. WITOLD KAPUSTA, KANC. NOT. W KRAKOWIE, UL. ARMII KRAJOWEJ 19, REP. A NR 29299/2017 - UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI I OTWARCIU LIKWIDACJI, 07.11.20172018-01-17 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2018-01-17 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów