BUSINESS PARTNERS CLUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-04-16 godz. 13:44:17
Numer KRS: 0000652617
Numer REGON: 366072800
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-12-14
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2021-03-11
Sygnatura akt[BB.VIII NS-REJ.KRS/2040/21/431]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-12-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUSINESS PARTNERS CLUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-12-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-12-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-12-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat BIELSKO-BIAŁA gmina BIELSKO-BIAŁA miejscowość BIELSKO-BIAŁA2016-12-14 do dziś
2. Adresmiejscowość BIELSKO-BIAŁA ulica UL. KOMOROWICKA nr domu 39 kod pocztowy 43-300 poczta BIELSKO-BIAŁA kraj POLSKA 2016-12-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki105.10.2016 R. AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZ BEATĘ CIŚLAK W JEJ KANCELARII NOTARIALNEJ, POŁOŻONEJ W BIELSKU-BIAŁEJ (43-300) PRZY UL. KOMOROWICKIEJ 18 - REPERTORIUM A NR 6922/2016.2016-12-14 do dziś
221.09.2017 R., AKT NOTARIALNY, REPERTORIUM A NUMER 8319/2017, NOTARIUSZ BEATA CIŚLAK, KANCELARIA NOTARIALNA W BIELSKU-BIAŁEJ PRZY UL. KOMOROWICKIEJ 18 - ZMIENIONO §6 PKT 1 UMOWY.2017-12-04 do dziś
312.03.2020 R., REP. A NR 2314/2020 NOTARIUSZ BEATA CIŚLAK, KANCELARIA NOTARIALNA W BIELSKU-BIAŁEJ PRZY UL. KOMOROWICKIEJ 18/1A - ZMIENIONO § 10 UST. 3 I 4 UMOWY SPÓŁKI2020-04-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-12-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-12-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZNAPKA2016-12-14 do dziś
2. ImionaPETR2016-12-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 120.000,00 ZŁ2020-04-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-12-14 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJEWODA2020-04-06 do dziś
2. ImionaJOANNA ALICJA2020-04-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-04-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 80.000,00 ZŁ2020-04-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-04-06 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego200000,00 ZŁ2017-12-04 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-12-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE MA PRAWO DO REPREZENTOWANIA I DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI, JEŻELI WARTOŚĆ PRAWA LUB WYSOKOŚĆ ZOBOWIĄZANIA WYNOSI MNIEJ NIŻ 10000,00 ZŁ (DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH 00/100). W PRZYPADKU, GDY WARTOŚĆ ROZPORZĄDZANEGO PRAWA LUB WYSOKOŚĆ ZACIĄGANEGO ZOBOWIĄZANIA JEST RÓWNA LUB WYŻSZA NIŻ 10000,00 ZŁ (DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH 00/100) WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE 2 CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE W PROKURENTEM.2016-12-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRABOŃ2021-03-11 do dziś
2. ImionaMATEUSZ2021-03-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-03-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-03-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-03-11 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoONDEREK2020-03-27 do dziś
2. ImionaTOMASZ2020-03-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-03-27 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2020-03-27 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2019-08-19 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy164 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2016-12-14 do dziś
268 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2016-12-14 do dziś
373 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2016-12-14 do dziś
478 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2016-12-14 do dziś
582 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2016-12-14 do dziś
682 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2016-12-14 do dziś
780 30 Z DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA2016-12-14 do dziś
868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-12-14 do dziś
969 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2016-12-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 17.07.2017 okres OD 05.10.2016 DO 31.12.20162017-09-08 do dziś
2data złożenia 06.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-06 do dziś
3data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
4data złożenia 26.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 05.10.2016 DO 31.12.20162017-09-08 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-26 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów