CSVK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000652250
Numer REGON: 366059372
Numer NIP: 6762518282
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-12-12
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2022-11-30
Sygnatura akt[RDF/459829/22/687]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2016-12-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCSVK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2016-12-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-12-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-12-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2016-12-12 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. JANA ZAMOYSKIEGO nr domu 81 nr lokalu 11 kod pocztowy 30-519 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2021-11-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki106.12.2016R., NOTARIUSZ JUSTYNA TUSZYŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP.A NR 3057/20162016-12-12 do dziś
230.12.2016, REPERTORIUM A NR 3391/2015, NOTARIUSZ JUSTYNA TUSZYŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA UL. DIETLA 75/1 KRAKÓW - ZMIENIONO § 7; PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY2017-02-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-12-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCSVK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-12-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3659226102016-12-12 do dziś
4. Numer KRS0000648610 2016-12-12 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2016-12-12 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTRZAŁKA2016-12-12 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW MAREK2016-12-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-12-12 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2016-12-12 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-12-12 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2016-12-12 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1000 ZŁ2016-12-12 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego361.000,00 ZŁ2017-02-15 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2017-02-15 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1000 ZŁ2016-12-12 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2016-12-12 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego360.000,00 ZŁ2017-02-15 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2017-02-15 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAROSZ2016-12-12 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF ANDRZEJ2016-12-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-12-12 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2016-12-12 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2016-12-12 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2016-12-12 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-12-12 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2016-12-12 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1000 ZŁ2016-12-12 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego181.000,00 ZŁ2017-02-15 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2017-02-15 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1000 ZŁ2016-12-12 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2016-12-12 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego180.000,00 ZŁ2017-02-15 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2017-02-15 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2016-12-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE WSPÓLNIK ODPOWIADAJĄCY BEZ OGRANICZEŃ - KOMPLEMENTARIUSZ.2016-12-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCSVK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-12-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3659226102016-12-12 do dziś
4. Numer KRS0000648610 2016-12-12 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoJAROSZ2021-06-15 do dziś
2. ImionaKINGA ANETA2021-06-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-06-15 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2021-06-15 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2016-12-12 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-12-12 do dziś
273 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2016-12-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 04.09.2019 okres OD 12.12.2016 DO 31.12.20172019-09-04 do dziś
2data złożenia 04.09.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-04 do dziś
3data złożenia 08.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-08 do dziś
4data złożenia 05.07.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-07-05 do dziś
5data złożenia 30.11.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 12.12.2016 DO 31.12.20172019-09-04 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-04 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-08 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-07-05 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-07-05 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów