BOXLINE UCL D.O.O. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - ODDZIAŁ W POLSCE

Stan na dzień 2022-06-28 godz. 14:42:38
Numer KRS: 0000652166
Numer REGON: 366082715
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-12-14
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2022-05-06
Sygnatura akt[RDF/379614/22/279]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY2016-12-14 do dziś
3. NazwaBOXLINE UCL D.O.O. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - ODDZIAŁ W POLSCE2016-12-14 do dziś
4. Nazwa lub firma przedsiębiorcy zagranicznego oraz oznaczenie formy prawnejBOXLINE UCL D.O.O.2016-12-14 do dziś
5. Nazwa rejestru, numer w rejestrze, określenie ogranu prowadzącego rejestr i przechowującego akta przedsiębiorcy zagranicznegoREJESTR SĄDOWY PRZEDSIĘBIORCÓW, NUMER W REJESTRZE 2556253, SĄD OKRĘGOWY W KOPRZE2016-12-14 do dziś
8. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-12-14 do dziś
9. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-12-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres oddziału
1. Siedziba oddziałukraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2016-12-14 do dziś
2. Adres oddziałumiejscowość WARSZAWA ulica UL. SABAŁY nr domu 60 kod pocztowy 02-174 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2016-12-14 do dziś
3. Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznegokraj SŁOWENIA jednostka podziału terytorialnego OBČINA SEŽANA miejscowość SEŽANA ulica PARTIZANSKA CESTA nr domu 97 nr lokalu kod pocztowy 6270 poczta SEŽANA 2016-12-14 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentowania zagranicznego przedsiębiorcy
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuDYREKTOR2016-12-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji zagranicznego przedsiębiorcySAMODZIELNIE2016-12-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAHNIČ2016-12-14 do dziś
2. ImionaBORUT2016-12-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymDYREKTOR2016-12-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMILANI2016-12-14 do dziś
2. ImionaALESSANDRO CARLO2016-12-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymDYREKTOR2016-12-14 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaNATALE2016-12-14 do dziś
2. ImionaCHRISTIAN2016-12-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymDYREKTOR2016-12-14 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Osoby reprezentujące zagranicznego przedsiębiorcę w oddziale
11. NazwiskoKOCH2016-12-14 do dziś
2. ImionaKATARZYNA BOGUSŁAWA2016-12-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-12-14 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy149 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2016-12-14 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy149 42 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI2016-12-14 do dziś
252 10 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2016-12-14 do dziś
352 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2016-12-14 do dziś
452 22 A DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT MORSKI2016-12-14 do dziś
552 24 PRZEŁADUNEK TOWARÓW2016-12-14 do dziś
652 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2016-12-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 06.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-06 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o przymusowej restrukturyzacji dotyczące oddziałów przedsiębiorstw zagranicznych
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów