BOSY BLASK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-06-28 godz. 14:42:38
Numer KRS: 0000652108
Numer REGON: 366070020
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-12-13
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2021-10-11
Sygnatura akt[RDF/346544/21/876]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2016-12-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOSY BLASK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2016-12-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-12-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-12-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat SZCZECIN gmina SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2016-12-13 do dziś
2. Adresmiejscowość SZCZECIN ulica UL. ZYGMUNTA KRASIŃSKIEGO nr domu 10 kod pocztowy 71-435 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2020-02-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ. AKT NOTARIALNY Z DNIA 6 GRUDNIA 2016 R., REPERTORIUM A NR 2643/2016, ZASTĘPCA NOTARIALNY JUSTYNA MARIA ZIEMNIEWICZ - ZASTĘPCA NOTARIUSZ ALEKSANDRY IZABELI BUCHANIEWICZ-RYDYŃSKIEJ, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE.2016-12-13 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 30 LISTOPADA 2018 R., REP. A NR 4588/2018, NOTARIUSZ ALEKSANDRA IZABELA BUCHANIEWICZ-RYDYŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE. DODANO: §6 UST. 2 LIT. L ORAZ §6 UST. 2 LIT.Ł.2019-01-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-12-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOSA2016-12-13 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA BOGUMIŁA2016-12-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-12-13 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2016-12-13 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-12-13 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2016-12-13 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej4.900,00 ZŁ2016-12-13 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego4.900,00 ZŁ2016-12-13 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2016-12-13 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego4.900,00 ZŁ2016-12-13 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2016-12-13 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOSY2016-12-13 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2016-12-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-12-13 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2016-12-13 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2016-12-13 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2016-12-13 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-12-13 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2016-12-13 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej4.900,00 ZŁ2016-12-13 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego4.900,00 ZŁ2016-12-13 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2016-12-13 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego4.900,00 ZŁ2016-12-13 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2016-12-13 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOSY BLASK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-12-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3634374902016-12-13 do dziś
4. Numer KRS0000595806 2016-12-13 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2016-12-13 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2016-12-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. KOMPLEMENTARIUSZ BOSY BLASK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REPREZENTOWANY JEST W TEN SPOSÓB, IŻ W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. AKTUALNIE KOMPLEMENTARIUSZA BOSY BLASK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU - PREZES ZARZĄDU MAŁGORZATA BOGUMIŁA BOSA.2019-04-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOSY BLASK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-12-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3634374902016-12-13 do dziś
4. Numer KRS0000595806 2016-12-13 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy181 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2016-12-13 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy181 22 Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2016-12-13 do dziś
280 10 Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA2016-12-13 do dziś
380 20 Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA2016-12-13 do dziś
481 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2016-12-13 do dziś
543 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2016-12-13 do dziś
670 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2016-12-13 do dziś
781 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE2016-12-13 do dziś
846 22 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KWIATÓW I ROŚLIN2019-01-17 do dziś
946 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH2019-01-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 03.06.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-03 do dziś
2data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
3data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
4data złożenia 11.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-03 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów