BP INVEST WIERTELORZ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Stan na dzień 2022-06-30 godz. 17:11:44
Numer KRS: 0000651973
Numer REGON: 366048641
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-12-09
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2021-10-15
Sygnatura akt[RDF/351382/21/531]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2016-12-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBP INVEST WIERTELORZ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2016-12-09 do dziś
4. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-12-09 do dziś
5. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-12-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat BIELSKO-BIAŁA gmina BIELSKO-BIAŁA miejscowość BIELSKO-BIAŁA2016-12-09 do dziś
2. Adresmiejscowość BIELSKO-BIAŁA ulica UL. BŁĘKITNA nr domu 13 kod pocztowy 43-300 poczta BIELSKO-BIAŁA kraj POLSKA 2016-12-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacje o sporządzeniu lub zmianie statutu129.11.2016 R., AKT NOTARIALNY, REPERTORIUM A NUMER 7154/2016, NOTARIUSZ MICHAŁ WÓJTOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W BIELSKU-BIAŁEJ PRZY UL. PIWOWARSKIEJ 8.2016-12-09 do dziś
229.09.2020 R., REP. „A” NR 4231/2020 NOTARIUSZ ŁUKASZ ROZTOCZYŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH PRZY UL. MARIACKIEJ 37/2 ZMIANA § 14; DODANIE W § 14 UST. 2; PRZYJĘCIE NOWEGO TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU2020-12-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-12-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane komplementariuszy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIERTELORZ2016-12-09 do dziś
2. ImionaPAWEŁ JANUSZ2016-12-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-12-09 do dziś
5. Czy komplementariusz pozostaj w związku małżeńskim?NIE2016-12-09 do dziś
8. Czy komplementariusz ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-12-09 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIERTELORZ2016-12-09 do dziś
2. ImionaBARTOSZ HENRYK2016-12-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-12-09 do dziś
5. Czy komplementariusz pozostaj w związku małżeńskim?TAK2016-12-09 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2016-12-09 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2016-12-09 do dziś
8. Czy komplementariusz ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-12-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2016-12-09 do dziś
2. Liczba akcji wszyskich emisji500002016-12-09 do dziś
3. Wartość nominalna akcji1,00 ZŁ2016-12-09 do dziś
4. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego50000,00 ZŁ2016-12-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2016-12-09 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii500002016-12-09 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2016-12-09 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Sposób reprezentacji spółkiPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KAŻDEMU KOMPLEMENTARIUSZOWI SAMODZIELNIE.2016-12-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane komplementariuszy reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIERTELORZ2016-12-09 do dziś
2. ImionaPAWEŁ JANUSZ2016-12-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-12-09 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIERTELORZ2016-12-09 do dziś
2. ImionaBARTOSZ HENRYK2016-12-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-12-09 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-12-09 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2016-12-09 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2016-12-09 do dziś
368 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2016-12-09 do dziś
468 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2016-12-09 do dziś
585 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH2016-12-09 do dziś
685 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2016-12-09 do dziś
793 11 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH2016-12-09 do dziś
893 12 Z DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCH2016-12-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.07.2017 okres OD 29.11.2016 DO 31.12.20162017-08-04 do dziś
2data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
3data złożenia 28.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
4data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
5data złożenia 14.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 29.11.2016 DO 31.12.20162017-08-04 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 29.11.2016 DO 31.12.20162017-08-04 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów