HI-TOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-20 godz. 16:26:53
Numer KRS: 0000651892
Numer REGON: 366072941
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-12-14
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2021-12-01
Sygnatura akt[RDF/363016/21/979]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-12-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHI-TOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-12-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-12-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-12-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat TARNOGÓRSKI gmina TARNOWSKIE GÓRY miejscowość TARNOWSKIE GÓRY2016-12-14 do dziś
2. Adresmiejscowość TARNOWSKIE GÓRY ulica UL. KARŁUSZOWIEC nr domu 5 kod pocztowy 42-600 poczta TARNOWSKIE GÓRY kraj POLSKA 2020-09-28 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejHI-TOM@HI-TOM.PL2016-12-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki108.12.20162016-12-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-12-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-12-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAPAŁA2016-12-14 do dziś
2. ImionaTOMASZ PAWEŁ2016-12-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-12-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały192 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.600,00;-ZŁ2016-12-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-12-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ2016-12-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-12-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2016-12-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAPAŁA2016-12-14 do dziś
2. ImionaTOMASZ PAWEŁ2016-12-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-12-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-12-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-12-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAPAŁA2016-12-14 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ WITOLD2016-12-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-12-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2016-12-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-12-14 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy166 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH2016-12-14 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy135 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2016-12-14 do dziś
235 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2016-12-14 do dziś
335 13 Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ2016-12-14 do dziś
468 10 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2016-12-14 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-12-14 do dziś
668 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2016-12-14 do dziś
773 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2016-12-14 do dziś
818 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE2016-12-14 do dziś
941 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2016-12-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 31.07.2018 okres OD 14.12.2016 DO 31.12.20172018-07-31 do dziś
2data złożenia 05.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-06 do dziś
3data złożenia 07.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-07 do dziś
4data złożenia 01.12.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 14.12.2016 DO 31.12.20172018-08-28 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-06 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-07 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-01 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 14.12.2016 DO 31.12.20172018-08-28 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-06 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-07 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-01 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów