APTEKI POMORSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-21 godz. 15:06:29
Numer KRS: 0000651208
Numer REGON: 366029017
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-12-07
Ostatni wpis Nr wpisu36Data dokonania wpisu2023-06-07
Sygnatura akt[GD.VII NS-REJ.KRS/10398/23/418]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-12-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPTEKI POMORSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-12-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-12-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-12-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSK gmina GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2016-12-07 do dziś
2. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica ALEJA GRUNWALDZKA nr domu 411 kod pocztowy 80-309 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2023-06-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki105.12.2016 R.2016-12-07 do dziś
2AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NUMER 8984/2017 Z DNIA 16 MARCA 2017 R. SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM MIRONEM JAKUBIAKIEM PROWADZĄCYM KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY UL. ŚWIĘTOKRZYSKIEJ NUMER 5/7, NA PODSTAWIE KTÓREGO ZMIENIONO § 5 UMOWY SPÓŁKI.2017-04-07 do dziś
3AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR 34308/2017 Z DNIA 06.09.2017 ROKU SPORZADZONY PRZED NOTARIUSZEM MIRONEM JAKUBIAKIEM, PROWADZĄCYM KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY UL. ŚWIĘTOJERSKIEJ 5/7, NA PODSTAWIE KTÓREGO ZMIENIONO §5 UST.1 UMOWY SPÓŁKI2018-01-24 do dziś
4AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NUMER 19115/2018 Z DNIA 20.04.2018R., SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM MIRONEM JAKUBIAKIEM PROWADZĄCYM KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY ULICY PODWALE NUMER 13/15 NA PODSTAWIE, KTÓREGO ZMIENIONO §5 ORAZ §10 UST. 1, ORAZ DODANO §11 UST.1[1]UMOWY SPÓŁKI.2018-05-16 do dziś
526.05.2023, REPERTORIUM A NR 1242/2023 SPORZĄDZONY PRZEZ GRZEGORZA DANECKIEGO NATARIUSZA W GDYNI, PROWADZACEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W GDYNI PRZY UL REDŁOWSKIEJ 37/9, ZMIANA §10 UST.1 ORAZ PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI2023-06-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-12-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-12-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGEMINI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-01-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3635034352016-12-07 do dziś
4. Numer KRS0000595778 2016-12-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.450,00 ZŁOTYCH2018-01-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-12-07 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaAPTEKA KASZUBY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-08-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3673288452017-08-23 do dziś
4. Numer KRS0000679094 2017-08-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.550,00 ZŁOTYCH2018-01-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-08-23 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2018-01-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-12-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2016-12-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMĄKA2018-09-07 do dziś
2. ImionaOLGA2018-09-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-09-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-09-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-09-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-12-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
2data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
3data złożenia 01.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-01 do dziś
4data złożenia 30.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
5data złożenia 29.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-29 do dziś
6data złożenia 21.05.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-21 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-01 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-29 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-01 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-29 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-21 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-01 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-29 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
1
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE CZĘŚCI MAJĄTKU INNEJ SPÓŁKI W WYNIKU PODZIAŁU2017-04-07 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPODZIAŁ SPÓŁKI APTEKA „GEMINI” HUTTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WEJHEROWIE (SPÓŁKA DZIELONA) NASTĄPIŁ ZGODNIE Z ART. 529 §1 PKT 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH TJ. POPRZEZ PRZENIESIENIE CZĘŚCI MAJĄTKU NA SPÓŁKĘ GEMINI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU ORAZ SPÓŁKĘ APTEKI POMORSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU (PODZIAŁ PRZEZ WYDZIELENIE). PODZIAŁ SPÓŁKI APTEKA „GEMINI” HUTTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZOSTAŁ PRZEPROWADZONY Z OBNIŻENIEM KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI, W TEN SPOSÓB, ŻE KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI ZOSTAŁ OBNIŻONY Z KWOTY 100.000,00 ZŁOTYCH DO KWOTY 65.000,00 ZŁOTYCH, TO JEST O KWOTĘ 35.000,00 ZŁOTYCH POPRZEZ UMORZENIE 700 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 50,00 ZŁOTYCH KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 35.000,00 ZŁOTYCH, PRZYSŁUGUJĄCYCH WSPÓLNIKOWI SPÓŁKI, TO JEST SPÓŁCE POD FIRMĄ NORTHERN PHARMACIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. PODZIAŁ PRZEZ WYDZIELNIE NASTĘPUJE NA PODSTAWIE UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW APTEKA „GEMINI” HUTTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODOPWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU Z DNIA 16 MARCA 2017 ROKU, AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NUMER 8973/2017, UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW GEMINI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU Z DNIA 16 MARCA 2017 ROKU, AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NUMER 8978/2017 ORAZ UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW APTEKI POMORSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU Z DNIA 16 MARCA 2017 ROKU, AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NUMER 8984/2017 SPORZĄDZONYCH PRZEZ MIRONA JAKUBIAKA, NOTARIUSZA W WARSZAWIE PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY ULICY ŚWIĘTOJERSKIEJ NUMER 5/7.2017-04-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów