GT GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMADYTOWA

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000651161
Numer REGON: 364669209
Numer NIP: 6762508906
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-12-08
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2021-08-12
Sygnatura akt[RDF/323332/21/231]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2016-12-08 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 364669209 NIP 67625089062016-12-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGT GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMADYTOWA2016-12-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-12-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-12-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2016-12-08 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. SZLAK nr domu 50 nr lokalu 120 kod pocztowy 31-153 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2016-12-08 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejMC@TURNAU.EU2016-12-08 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.TURNAU.EU2016-12-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki117.11.2016 R. NOTARIUSZ MARCIN SOLAK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 9210/20162016-12-08 do dziś
218.01.2017 R. - NOT. MARCIN SOLAK, KANC. NOT. W KRAKOWIE, UL. ŚW. TERESY 12/2, REP. A NR 363/2017 - W § 3 PKT 1 DODANO PODPUNKTY 24, 25, 26, 27.2017-02-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-12-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2016-12-08 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI GRZEGORZ TURNAU GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ, KTÓRA BĘDZIE DZIAŁAĆ POD FIRMĄ GT GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE - NA PODSTAWIE UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI GRZEGORZ TURNAU GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 17.11.2016 R. OBJĘTEJ AKTEM NOTARIALNYM SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA MARCINA SOLAKA (REP. A NR 9210/2016) Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KRAKOWIE PRZY UL. ŚW. TERESY 12/2.2016-12-08 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaGRZEGORZ TURNAU GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-12-08 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2016-12-08 do dziś
3. Numer w rejestrze0000621853 2016-12-08 do dziś
5. Numer REGON3646692092016-12-08 do dziś
6. Numer NIP67625089062016-12-08 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTURNAU2016-12-08 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2016-12-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-12-08 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2016-12-08 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2016-12-08 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2016-12-08 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-12-08 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2016-12-08 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej20.000,00 ZŁ2016-12-08 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego54.450,00 ZŁ2016-12-08 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2016-12-08 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego54.450,00 ZŁ2016-12-08 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2016-12-08 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGT GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-12-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3640273622016-12-08 do dziś
4. Numer KRS0000609161 2016-12-08 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2016-12-08 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2016-12-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ - SAMODZIELNIE2017-10-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGT GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-12-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3640273622016-12-30 do dziś
4. Numer KRS0000609161 2016-12-30 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoNOWICKA2019-03-15 do dziś
2. ImionaEWA2019-03-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-03-15 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA2019-03-15 do dziś
21. NazwiskoTURNAU2019-03-15 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2019-03-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-03-15 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA2019-03-15 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-12-08 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2016-12-08 do dziś
268 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2016-12-08 do dziś
368 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2016-12-08 do dziś
479 11 A DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH2016-12-08 do dziś
579 11 B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH2016-12-08 do dziś
679 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI2016-12-08 do dziś
755 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2016-12-08 do dziś
881 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2016-12-08 do dziś
955 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE2016-12-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 02.10.2018 okres OD 08.12.2016 DO 31.12.20172018-10-02 do dziś
2data złożenia 21.07.2021 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-07-21 do dziś
3data złożenia 12.08.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-08-12 do dziś
4data złożenia 12.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 08.12.2016 DO 31.12.20172018-10-02 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-07-21 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-08-12 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-07-21 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-08-12 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów