INSTYTUT WSPARCIA BIZNESU

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000651146
Numer REGON: 366029508
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-12-07
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2022-10-25
Sygnatura akt[RDF/455052/22/548]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie rodzaju organizacjiSTOWARZYSZENIE2016-12-07 do dziś
3. NazwaINSTYTUT WSPARCIA BIZNESU2016-12-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-12-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-12-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat RZESZÓW gmina RZESZÓW miejscowość RZESZÓW2016-12-07 do dziś
2. Adresmiejscowość RZESZÓW ulica UL. BOHATERÓW nr domu 5 kod pocztowy 35-112 poczta RZESZÓW kraj POLSKA 2016-12-07 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@SIWB.PL2016-12-07 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.SIWB.PL2016-12-07 do dziś
Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu121.11.2016R.2016-12-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaCZAS NIEOZNACZONY2016-12-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 7 - Komitet założycielski
Brak wpisów
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
1. Nazwa organuPREZYDENT MIASTA RZESZOWA2016-12-07 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-12-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU STOWARZYSZENIA, W TYM W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH, UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH DO KWOTY 10 TYSIĘCY ZŁOTYCH DWÓCH CZŁONKÓW ŁĄCZNIE. POWYŻEJ TEJ KWOTY WSZYSCY CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE.2016-12-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAKUBIEC2016-12-07 do dziś
2. ImionaWACŁAW2016-12-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-12-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-12-07 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKORNAK2016-12-07 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2016-12-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-12-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2016-12-07 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRZYNA2016-12-07 do dziś
2. ImionaJAN2016-12-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-12-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymSKARBNIK2016-12-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuKOMISJA REWIZYJNA2016-12-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFURGAŁA2016-12-07 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA JUSTYNA2016-12-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-12-07 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKULESZA2016-12-07 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2016-12-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-12-07 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaOTWINOWSKI2016-12-07 do dziś
2. ImionaROBERT2016-12-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-12-07 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy194 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI KOMERCYJNYCH I PRACODAWCÓW2016-12-07 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy185 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2016-12-07 do dziś
278 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2016-12-07 do dziś
369 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA2016-12-07 do dziś
469 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2016-12-07 do dziś
570 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2016-12-07 do dziś
670 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2016-12-07 do dziś
770 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2016-12-07 do dziś
873 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2016-12-07 do dziś
958 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2016-12-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.12.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-13 do dziś
2data złożenia 30.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-30 do dziś
3data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
4data złożenia 25.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-13 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-30 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-25 do dziś
Rubryka 3 - Cel działania organizacji
1. Cel działania organizacji- DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ GOSPODARCZY, W TYM ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, - PODTRZYMYWANIE I UPOWSZECHNIANIE TRADYCJI NARODOWEJ, PIELĘGNOWANIE POLSKOŚCI ORAZ ROZWOJU ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ, OBYWATELSKIEJ I KULTUROWEJ, - DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ TECHNIKI, WYNALAZCZOŚCI I INNOWACYJNOŚCI ORAZ ROZPOWSZECHNIANIA I WDRAŻANIA NOWYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH W PRAKTYCE GOSPODARCZEJ, - PROMOCJA ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY I ZAGROŻONYCH ZWOLNIENIEM Z PRACY, - DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH, - WSPIERANIE DZIAŁAŃ ZMIERZAJĄCYCH DO ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO, - DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ INTEGRACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM ZAWODOWYM, - DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ OCHRONY, PROMOCJI ZDROWIA, UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU, - DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA NA RZECZ PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO, - DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ UPOWSZECHNIANIA I OCHRONY PRAW KONSUMENTÓW, - DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ ORAZ ROZWIJANIA KONTAKTÓW I WSPÓŁPRACY MIĘDZY SPOŁECZEŃSTWAMI, - AKTYWNA PROMOCJA FIRM I SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU ORAZ PROPAGOWANIE POSTAW ETYCZNYCH, - DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA, - PODNOSZENIE KWALIFIKACJI I UPOWSZECHNIANIE WIEDZY BIZNESOWEJ, - DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA FIRM W ZAKRESIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, - DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PRZEPŁYW WIEDZY I TECHNOLOGII POMIĘDZY BIZNESEM I UCZELNIAMI WYŻSZYMI ORAZ POZOSTAŁYMI PODMIOTAMI, - DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OBRONY INTERESÓW FIRM I OSÓB PRZEDSIĘBIORCZYCH, - DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ NAUKI, SZKOLNICTWA WYŻSZEGO, EDUKACJI, OŚWIATY, WYCHOWANIA, KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO, - KSZTAŁTOWANIE OPINII I PROPAGOWANIE NOWOCZESNYCH ROZWIĄZAŃ O CHARAKTERZE GOSPODARCZYM I SPOŁECZNYM, - REPREZENTOWANIE I OCHRONA INTERESÓW CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA.2016-12-07 do dziś
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów