TALENT AGENCJA ARTYSTYCZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2024-06-19 godz. 15:49:34
Numer KRS: 0000650972
Numer REGON: 366015529
Numer NIP: 5213758261
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-12-06
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2024-02-06
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/5782/24/446]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2016-12-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTALENT AGENCJA ARTYSTYCZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2016-12-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-12-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-12-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2016-12-06 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. CHEŁMSKA nr domu 21 nr lokalu 706 kod pocztowy 00-724 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2016-12-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki105.12.2016 R.2016-12-06 do dziś
2AKT NOTARIALNY REP. A NR. 161/2024 Z DNIA 29.01.2024R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZ MAŁGORZATĘ AUGUSTOWSKĄ-TRACZYK, NOTARIUSZ W WARSZAWIE UCHYLONO DOTYCHCZASOWĄ UMOWĘ SPÓŁKI W CAŁOŚCI I NADANO JEJ NOWE BRZMIENIE, BĘDĄCE JEDNOCZEŚNIE PO WPROWADZONYCH ZMIANACH JEJ TEKSTEM JEDNOLITYM.2024-02-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-12-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTALENT AGENCJA ARTYSTYCZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-12-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3637192302016-12-06 do dziś
4. Numer KRS0000601870 2016-12-06 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2016-12-06 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZYGMUNTOWICZ2016-12-06 do dziś
2. ImionaANNA2016-12-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-12-06 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2016-12-06 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-12-06 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2016-12-06 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1000 PLN2016-12-06 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego2250 PLN2016-12-06 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2016-12-06 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego2250 PLN2016-12-06 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2016-12-06 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2016-12-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2016-12-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTALENT AGENCJA ARTYSTYCZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-12-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3637192302016-12-06 do dziś
4. Numer KRS0000601870 2016-12-06 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy173 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2016-12-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-13 do dziś
2data złożenia 10.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-10 do dziś
3data złożenia 18.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-18 do dziś
4data złożenia 30.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
5data złożenia 29.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-29 do dziś
6data złożenia 27.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-13 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-10 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-18 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-29 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-13 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-29 do dziś
4OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2022-12-312022-12-22 do dziś