TANIARACHUNKOWOSC.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-18 godz. 09:34:56
Numer KRS: 0000650896
Numer REGON: 366017250
Numer NIP: 5242815151
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-12-06
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2022-07-26
Sygnatura akt[RDF/409847/22/90]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-12-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTANIARACHUNKOWOSC.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-12-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-12-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-12-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2016-12-06 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. ŻÓŁWIA nr domu 22 nr lokalu 73 kod pocztowy 01-927 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2021-08-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki104.12.2016R.2016-12-06 do dziś
209.06.2022 R, REPERTORIUM A NR 169/2022, MAREK RUDZIŃSKI NOTARIUSZ, KANCELARIA NOTARIALNA EWA KUŚMIEROWSKA MAREK RUDZIŃSKI SPÓŁKA PARTNERSKA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, UCHYLENIE W CAŁOŚCI DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI UMOWY SPÓŁKI I PRZYJĘCIE NOWEJ TREŚCI UMOWY SPÓŁKI.2022-07-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-12-06 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-12-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCKEY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-12-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3622765752016-12-06 do dziś
4. Numer KRS0000568362 2016-12-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 80.000,00 ZŁ2022-07-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-07-20 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJCIECHOWSKI2022-07-20 do dziś
2. ImionaPIOTR MAKSYMILIAN2022-07-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00 ZŁ2022-07-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-07-20 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2022-07-20 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-12-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT SAMODZIELNIE.2022-07-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPYTLOS2016-12-06 do dziś
2. ImionaTOMASZ2016-12-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-12-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-12-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-12-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoTOBIASZ2021-08-27 do dziś
2. ImionaKATARZYNA IWONA2021-08-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-08-27 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2021-08-27 do dziś
21. NazwiskoGÓRSKI2021-08-27 do dziś
2. ImionaEMIL2021-08-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-08-27 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2021-08-27 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy169 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2016-12-06 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy182 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2016-12-06 do dziś
270 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2016-12-06 do dziś
377 WYNAJEM I DZIERŻAWA2016-12-06 do dziś
463 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2016-12-06 do dziś
533 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2016-12-06 do dziś
662 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2016-12-06 do dziś
769 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE2016-12-06 do dziś
895 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2016-12-06 do dziś
996 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2016-12-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 26.07.2017 okres OD 04.12.2016 DO 31.12.20162017-08-25 do dziś
2data złożenia 26.07.2022 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172022-07-26 do dziś
3data złożenia 26.07.2022 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182022-07-26 do dziś
4data złożenia 26.07.2022 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-07-26 do dziś
5data złożenia 26.07.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-07-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 04.12.2016 DO 31.12.20162017-08-25 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172022-07-26 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182022-07-26 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-07-26 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-07-26 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 04.12.2016 DO 31.12.20162017-08-25 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172022-07-26 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182022-07-26 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-07-26 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-07-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów