EXILA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-27 godz. 14:33:29
Numer KRS: 0000650757
Numer REGON: 366015765
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-12-06
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2021-06-12
Sygnatura akt[RDF/297983/21/900]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-12-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEXILA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-12-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-12-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-12-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat SOSNOWIEC gmina SOSNOWIEC miejscowość SOSNOWIEC2020-02-05 do dziś
2. Adresmiejscowość SOSNOWIEC ulica UL. PLAŻOWA nr domu 64 kod pocztowy 41-208 poczta SOSNOWIEC kraj POLSKA 2020-02-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki102.12.2016R.2016-12-06 do dziś
210.01.2020R. AKT NOTARIALNY, REPERTORIUM A NR 259/2020, KANCELARIA NOTARIALNA ADRIANA PLIŻGA-WOJTUNIK UL. 3 MAJA 15, 41-300 DĄBROWA GÓRNICZA ZMIANA PARAGRAFU 32020-02-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-12-06 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-12-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWARZECHA2016-12-06 do dziś
2. ImionaMATEUSZ ŁUKASZ2016-12-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-12-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500,00 ZŁ.2017-03-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-12-06 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGNYP2016-12-06 do dziś
2. ImionaURSZULA EWA2016-12-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-12-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500,00 ZŁ.2017-03-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-12-06 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBILEWICZ2017-03-23 do dziś
2. ImionaARTUR2017-03-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-03-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000,00 ZŁ.2017-03-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-03-23 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego6000,00 ZŁ2016-12-06 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-12-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2016-12-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWARZECHA2016-12-06 do dziś
2. ImionaMATEUSZ ŁUKASZ2016-12-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-12-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2016-12-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-12-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2016-12-06 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy139 00 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2016-12-06 do dziś
238 11 ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2016-12-06 do dziś
341 2 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2016-12-06 do dziś
443 11 ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2016-12-06 do dziś
552 10 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2016-12-06 do dziś
668 20 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-12-06 do dziś
769 10 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA2016-12-06 do dziś
877 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2016-12-06 do dziś
977 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2016-12-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.07.2018 okres OD 31.12.2016 DO 31.12.20172018-07-15 do dziś
2data złożenia 15.07.2018 okres OD 31.12.2016 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
3data złożenia 04.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
4data złożenia 09.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-09 do dziś
5data złożenia 12.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 31.12.2016 DO 31.12.20172018-07-15 do dziś
2OD 31.12.2016 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-09 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 31.12.2016 DO 31.12.20172018-07-15 do dziś
2OD 31.12.2016 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-09 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów