DOBRE DOMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-05-14 godz. 12:06:08
Numer KRS: 0000650382
Numer REGON: 365986596
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-12-02
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2020-09-30
Sygnatura akt[RDF/247591/20/519]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2016-12-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOBRE DOMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2016-12-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-12-02 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-12-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat STARGARDZKI gmina KOBYLANKA miejscowość MORZYCZYN2016-12-02 do dziś
2. Adresmiejscowość MORZYCZYN ulica UL. 3 MAJA nr domu 2G kod pocztowy 73-108 poczta KOBYLANKA kraj POLSKA 2016-12-02 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejSURMA.MIROSLAWA@AVIVA.COM.PL2016-12-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki11 GRUDNIA 2016 R.2016-12-02 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 25 KWIETNIA 2017 R., REP. A NR 4250/2017, NOTARIUSZ LESZEK PIETRAKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W STARGARDZIE - ZMIENIONO §7 I §112018-08-10 do dziś
31) AKT NOTARIALNY Z DNIA 7 GRUDNIA 2018 R., REP. A NR 10071/2018, NOTARIUSZ LESZEK PIETRAKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W STARGARDZIE - ZMIENIONO §7 UST.2 2) AKT NOTARIALNY Z DNIA 13 MARCA 2019 R., REP. A NR 2050/2019, NOTARIUSZ LESZEK PIETRAKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W STARGARDZIE - ZMIENIONO §7 UST.22019-11-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-12-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSURMA2016-12-02 do dziś
2. ImionaMIROSŁAWA2016-12-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-12-02 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2016-12-02 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2016-12-02 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2016-12-02 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-12-02 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2016-12-02 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ.2019-11-14 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego496.008,132019-11-14 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2019-11-14 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000,00 ZŁ.2016-12-02 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2016-12-02 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego495.008,132019-11-14 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2019-11-14 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOBRE DOMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-12-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3654672292016-12-02 do dziś
4. Numer KRS0000638764 2016-12-02 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2016-12-02 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2016-12-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2016-12-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOBRE DOMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-12-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3654672292016-12-02 do dziś
4. Numer KRS0000638764 2016-12-02 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2016-12-02 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2016-12-02 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2016-12-02 do dziś
342 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2016-12-02 do dziś
443 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2016-12-02 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-12-02 do dziś
668 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2016-12-02 do dziś
768 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2016-12-02 do dziś
871 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2016-12-02 do dziś
943 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2016-12-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 17.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-18 do dziś
2data złożenia 26.02.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-11-08 do dziś
3data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
4data złożenia 30.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-11-08 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-18 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-18 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów