BUD-RENTAL INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-20 godz. 09:55:55
Numer KRS: 0000650314
Numer REGON: 302192968
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-12-01
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2021-04-06
Sygnatura akt[RDF/284908/21/7]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-12-01 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 302192968 NIP 77732270052016-12-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUD-RENTAL INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-12-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-12-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-12-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina SWARZĘDZ miejscowość PACZKOWO2016-12-01 do dziś
2. Adresmiejscowość PACZKOWO ulica UL. POZNAŃSKA nr domu 5 kod pocztowy 62-021 poczta SWARZĘDZ kraj POLSKA 2016-12-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki117.11.2016 R., REP.A NR 12153/2016, NOTARIUSZ WOJCIECH ZIELIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, UL. LIBELTA 29A/32016-12-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-12-01 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-12-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2016-12-01 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W TRYBIE ART. 551 § 1 I N. KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH. UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW BUD-RENTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ INVESTMENT SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ W PRZEDMIOCIE PRZEKSZTAŁCENIA Z DNIA 17 LISTOPADA 2016 ROKU, ZAPROTOKOŁOWANA W AKCIE NOTARIALNYM REPERTORIUM A NR 12153 /2016, SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA WOJCIECHA ZIELIŃSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, UL. LIBELTA 29A/3.2016-12-01 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaBUD-RENTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ INVESTMENT SPÓŁKA KOMANDYTOWA2016-12-01 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2016-12-01 do dziś
3. Numer w rejestrze0000492375 2016-12-01 do dziś
5. Numer REGON3021929682016-12-01 do dziś
6. Numer NIP77732270052016-12-01 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUDZYŃSKI2017-06-28 do dziś
2. ImionaADAM WOJCIECH2017-06-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-06-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały191 014 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 19 101 400,00 ZŁ2020-10-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-06-28 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAWROCKA2017-06-28 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA ALEKSANDRA2017-06-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-06-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały191 014 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 19 101 400,00 ZŁ2020-10-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-06-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego38302800,00 ZŁ2016-12-01 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport138252800,00 ZŁ2016-12-01 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-12-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU.2016-12-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAWROCKA2017-06-28 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA ALEKSANDRA2017-06-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-06-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-06-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-06-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoPELCZYŃSKA2018-10-17 do dziś
2. ImionaMARIA2018-10-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-10-17 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2018-10-17 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-12-01 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2016-12-01 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2016-12-01 do dziś
346 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT2016-12-01 do dziś
468 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2016-12-01 do dziś
568 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2016-12-01 do dziś
670 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2016-12-01 do dziś
782 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2016-12-01 do dziś
882 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2016-12-01 do dziś
952 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2016-12-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 07.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-07 do dziś
2data złożenia 02.03.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-30 do dziś
3data złożenia 17.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-17 do dziś
4data złożenia 19.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-20 do dziś
5data złożenia 06.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-07 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-30 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-17 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-20 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-07 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów