A.D.A. TRANS OLĘDZKI SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000650208
Numer REGON: 365981216
Numer NIP: 5372635571
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-12-01
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2023-07-17
Sygnatura akt[RDF/545766/23/657]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2016-12-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA.D.A. TRANS OLĘDZKI SPÓŁKA JAWNA2016-12-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-12-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-12-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat BIALSKI gmina TERESPOL miejscowość MAŁASZEWICZE MAŁE2016-12-01 do dziś
2. Adresmiejscowość MAŁASZEWICZE MAŁE ulica UL. WSPÓLNA nr domu 96 kod pocztowy 21-540 poczta MAŁASZEWICZE kraj POLSKA 2016-12-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ A.D.A. TRANS OLĘDZKI SPÓŁKA JAWNA ZAWARTA W TERESPOLU W DNIU 26 PAŹDZIERNIKA 2016 R. POMIĘDZY ARKADIUSZEM PIETRZAK, DARIUSZEM OLĘDZKIM, ARTUREM ANDROSIUKIEM.2017-01-19 do dziś
201.08.2021 R., ZMIANA § 6 UMOWY2021-08-26 do dziś
315.10.2021, ZMIANA § 52021-11-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-12-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIETRZAK2016-12-01 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ STANISŁAW2016-12-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-12-01 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2016-12-01 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2016-12-01 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2016-12-01 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-12-01 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLĘDZKI2016-12-01 do dziś
2. ImionaDARIUSZ KRZYSZTOF2016-12-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-12-01 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2016-12-01 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2016-12-01 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2016-12-01 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-12-01 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYMAŃSKI2021-08-26 do dziś
2. ImionaRADOSŁAW2021-08-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-08-26 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-08-26 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-08-26 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-08-26 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-08-26 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2016-12-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W ZAKRESIE ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI SPÓŁKI. KAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO DO SAMODZIELNEGO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI W TYM SAMODZIELNIE DOKONYWAĆ ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA PRACY I ZAWIERAĆ UMOWY CYWILNOPRAWNE. W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI SPÓŁKI WYMAGANA JEST ZGODA WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW WYRAŻONA W UCHWALE. DO SPRAW PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI SPÓŁKI NALEŻĄ W SZCZEGÓLNOŚCI: A. PODEJMOWANIE DECYZJI O DALSZYM KIERUNKU ROZWOJU SPÓŁKI ORAZ O ISTOTNYCH ZMIANACH PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI B. NABYWANIE NIERUCHOMOŚCI LUB ZBYWANIE NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCYCH DO SPÓŁKI LUB ICH OBCIĄŻANIE OGRANICZONYMI PRAWAMI RZECZOWYMI C. PRZYJĘCIE NOWEGO WSPÓLNIKA D. ZMIANA UMOWY SPÓŁKI E. ZACIĄGANIE LUB WYGAŚNIĘCIE ZOBOWIĄZAŃ O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 20.000,00 ZŁ (SŁOWNIE: DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁOTYCH 00/100) BĄDŹ ROZPORZĄDZANIE MIENIEM TAKIEJ WARTOŚCI.2016-12-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYMAŃSKI2021-08-26 do dziś
2. ImionaRADOSŁAW2021-08-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-08-26 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIETRZAK2016-12-01 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ STANISŁAW2016-12-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-12-01 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLĘDZKI2016-12-01 do dziś
2. ImionaDARIUSZ KRZYSZTOF2016-12-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-12-01 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy149 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2016-12-01 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy152 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2016-12-01 do dziś
252 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2016-12-01 do dziś
352 24 B PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH ŚRÓDLĄDOWYCH2016-12-01 do dziś
446 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2021-11-08 do dziś
533 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2021-11-08 do dziś
633 17 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO2021-11-08 do dziś
745 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2021-11-08 do dziś
852 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2021-11-08 do dziś
952 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH2021-11-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-29 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-01 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-28 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-28 do dziś
7OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów