INTELLEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000650035
Numer REGON: 021533846
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-12-01
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2020-09-17
Sygnatura akt[RDF/240143/20/521]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2016-12-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINTELLEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2016-12-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-12-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-12-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAWSKI gmina KOBIERZYCE miejscowość ŚLĘZA2016-12-01 do dziś
2. Adresmiejscowość ŚLĘZA ulica UL. SZYSZKOWA nr domu 4 kod pocztowy 55-040 poczta KOBIERZYCE kraj POLSKA 2016-12-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki117.11.2016 R., NOTARIUSZ KATARZYNA OBROCKA-WALUS, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. PAWŁA WŁODKOWICA NR 10 LOK. 17, REP. A NR 2371/20162016-12-01 do dziś
219.03.2018 R., NOTARIUSZ KATARZYNA OBROCKA-WALUS, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. PAWŁA WŁODKOWICA 10 LOK.17, REP. A NR 459/2018, § 9 UST.1 - ZMIANA, § 9 - DODANO NOWY USTĘP 5A.2018-06-22 do dziś
317.04.2019R., REP. A NR 1275/2019, NOTARIUSZ PIOTR NOWOSAD, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. STRACHOWSKIEGO 12. W §8 UST. 1 DODANIE PUNKTU F.2019-05-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-12-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2016-12-01 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleSPÓŁKA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI INTELLEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA NA PODSTAWIE UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW NR 14/2016 Z DNIA 17.11.2016 R. SPORZĄDZONEJ W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO PRZED NOTARIUSZEM KATARZYNĄ OBROCKĄ-WALUS Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY UL. PAWŁA WŁODKOWICA 10 LOK.17 - REP. A NR 2365/20162016-12-01 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaINTELLEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2016-12-01 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2016-12-01 do dziś
3. Numer w rejestrze0000387153 2016-12-01 do dziś
5. Numer REGON0215338462016-12-01 do dziś
6. Numer NIP89615189952016-12-01 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaINTELLEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-12-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON9309060832016-12-01 do dziś
4. Numer KRS0000192119 2016-12-01 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2016-12-01 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMATYJA2016-12-01 do dziś
2. ImionaWOJCIECH STANISŁAW2016-12-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-12-01 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2016-12-01 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2016-12-01 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2016-12-01 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-12-01 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2016-12-01 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej20.000 ZŁ (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁOTYCH)2016-12-01 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego25.000 ZŁ (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)2016-12-01 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2016-12-01 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego25.000 ZŁ (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)2016-12-01 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2016-12-01 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSWARD MATYJA2016-12-01 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA MARIA2016-12-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-12-01 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2016-12-01 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2016-12-01 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2016-12-01 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-12-01 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2016-12-01 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej20.000 ZŁ (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁOTYCH)2016-12-01 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego25.000 ZŁ (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)2016-12-01 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2016-12-01 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego25.000 ZŁ (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)2016-12-01 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2016-12-01 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2016-12-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ - SPÓŁKA INTELLEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-12-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaINTELLEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-12-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON9309060832016-12-01 do dziś
4. Numer KRS0000192119 2016-12-01 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2016-12-01 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2016-12-01 do dziś
270 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2016-12-01 do dziś
372 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2016-12-01 do dziś
477 WYNAJEM I DZIERŻAWA2016-12-01 do dziś
569 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2019-05-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 04.07.2018 okres OD 01.12.2016 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
2data złożenia 20.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-20 do dziś
3data złożenia 17.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.12.2016 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-20 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.12.2016 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-20 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów