L&B MIERZYŃSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-16 godz. 13:18:23
Numer KRS: 0000649977
Numer REGON: 365969020
Numer NIP: 7773273471
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-11-30
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2023-08-07
Sygnatura akt[RDF/556172/23/927]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-11-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaL&B MIERZYŃSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-11-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-11-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-11-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina BUK miejscowość WIELKA WIEŚ2016-11-30 do dziś
2. Adresmiejscowość WIELKA WIEŚ ulica UL. KS. INFUŁATA TEOFILA RATAJCZAKA nr domu 17 kod pocztowy 60-320 poczta WIELKA WIEŚ kraj POLSKA 2016-11-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki129.11.2016R.2016-11-30 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 11.07.2018R., NOTARIUSZ ANNA DANIUK, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 3732/2018 - ZMIENIONO: §4; - PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2018-09-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-11-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-11-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIERZYŃSKI2016-11-30 do dziś
2. ImionaBŁAŻEJ ŁUCJAN2016-11-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-11-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ2016-11-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-11-30 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIERZYŃSKA2016-11-30 do dziś
2. ImionaLIDIA2016-11-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-11-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ2016-11-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-11-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2016-11-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-11-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2016-11-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIERZYŃSKI2016-11-30 do dziś
2. ImionaBŁAŻEJ ŁUCJAN2016-11-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-11-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2016-11-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-11-30 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIERZYŃSKA2016-11-30 do dziś
2. ImionaLIDIA2016-11-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-11-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2016-11-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-11-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2016-11-30 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 3 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2016-11-30 do dziś
246 4 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2016-11-30 do dziś
346 9 SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2016-11-30 do dziś
446 7 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA2016-11-30 do dziś
547 1 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-11-30 do dziś
647 2 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-11-30 do dziś
747 5 SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-11-30 do dziś
847 7 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-11-30 do dziś
977 21 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO2018-09-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.09.2017 okres OD 30.11.2016 DO 31.12.20162017-11-29 do dziś
2data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
3data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
4data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
5data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
6data złożenia 11.02.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-02-11 do dziś
7data złożenia 16.06.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-06-16 do dziś
8data złożenia 20.07.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-07-20 do dziś
9data złożenia 07.08.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-08-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 30.11.2016 DO 31.12.20162017-11-29 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-02-11 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-06-16 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-07-20 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-08-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 30.11.2016 DO 31.12.20162017-11-29 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-02-11 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-06-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
1
1. Informacje o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo wszczęciu postępowania naprawczego2023-04-122023-04-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane nadzorcy sądowego, zarządcy albo nadzorcy układu wykonującego uprawnienia nadzorcy sądowego
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów