APTEKA STAROWIEJSKA SPÓŁKA JAWNA WOLNIEWICZ I WSPÓLNICY

Stan na dzień 2024-05-21 godz. 15:06:29
Numer KRS: 0000649793
Numer REGON: 220467727
Numer NIP: 5882237987
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-11-29
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2023-07-12
Sygnatura akt[RDF/533232/23/230]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2016-11-29 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 220467727 NIP 58822379872016-11-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPTEKA STAROWIEJSKA SPÓŁKA JAWNA WOLNIEWICZ I WSPÓLNICY2017-06-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-11-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-11-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat WEJHEROWSKI gmina RUMIA miejscowość RUMIA2016-11-29 do dziś
2. Adresmiejscowość RUMIA ulica UL. STAROWIEJSKA nr domu 4 nr lokalu A kod pocztowy 84-230 poczta RUMIA kraj POLSKA 2016-11-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki125.11.20162016-11-29 do dziś
221.06.2017R. ZMIENIONO PAR.2 UMOWY SPÓŁKI.2017-06-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-11-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ2016-11-29 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ LUCYNA WOLNIEWICZ, STEFAN WOLNIEWICZ, FILIP WOLNIEWICZ Z 25.11.2016 R. O: 1)PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ ORAZ 2) DOSTOSOWANIU ŁĄCZĄCEJ ICH UMOWY DO PRZEPISÓW O UMOWIE SPÓŁKI JAWNEJ2016-11-29 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaAPTEKA STAROWIEJSKA SPÓŁKA CYWILNA LUCYNA WOLNIEWICZ STEFAN WOLNIEWICZ FILIP WOLNIEWICZ2016-11-29 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2016-11-29 do dziś
5. Numer REGON2204677272016-11-29 do dziś
6. Numer NIP58822379872016-11-29 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOLNIEWICZ2016-11-29 do dziś
2. ImionaLUCYNA JOANNA2016-11-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-11-29 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2016-11-29 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-11-29 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOLNIEWICZ2016-11-29 do dziś
2. ImionaSTEFAN PRZEMYSŁAW2016-11-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-11-29 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2016-11-29 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2016-11-29 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2016-11-29 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-11-29 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOLNIEWICZ2016-11-29 do dziś
2. ImionaFILIP PRZEMYSŁAW2016-11-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-11-29 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2016-11-29 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2016-11-29 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2016-11-29 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-11-29 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2016-11-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK JEST UPRAWNIONY I ZOBOWIĄZANY DO PROWADZENIA SPÓŁKI2016-11-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOLNIEWICZ2016-11-29 do dziś
2. ImionaLUCYNA JOANNA2016-11-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-11-29 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOLNIEWICZ2016-11-29 do dziś
2. ImionaSTEFAN PRZEMYSŁAW2016-11-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-11-29 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOLNIEWICZ2016-11-29 do dziś
2. ImionaFILIP PRZEMYSŁAW2016-11-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-11-29 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-11-29 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-11-29 do dziś
247 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-11-29 do dziś
347 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2016-11-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-17 do dziś
2data złożenia 13.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
3data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
4data złożenia 24.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-24 do dziś
5data złożenia 13.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-13 do dziś
6data złożenia 27.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-27 do dziś
7data złożenia 12.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-17 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-24 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-13 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-27 do dziś
7OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów