„BOX KITCHEN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-24 godz. 18:43:39
Numer KRS: 0000649538
Numer REGON: 365963595
Numer NIP: 6342879470
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-11-30
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2021-05-21
Sygnatura akt[RDF/292957/21/247]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-11-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BOX KITCHEN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-11-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-11-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-11-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat SOSNOWIEC gmina SOSNOWIEC miejscowość SOSNOWIEC2017-05-31 do dziś
2. Adresmiejscowość SOSNOWIEC ulica ALEJA JÓZEFA MIRECKIEGO nr domu 14 kod pocztowy 41-200 poczta SOSNOWIEC kraj POLSKA 2017-05-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki126.10.2016R.REPERTORIUM A NUMER 4161/2016, NOTARIUSZ MAREK WIECZOREK, KANCELARIA NOTARIALNA MAREK WIECZOREK, 42-500 BĘDZIN, SĄCZEWSKIEGO 172016-11-30 do dziś
2AKT NOTAR8IALNY Z DNIA 12.04.2017R.,REPERTORIUM A NR919/2017 NOTARIUSZ MAGDALENA SMRECZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH UL. KAWEK 2/2 ZMIENIONO: § 32017-05-31 do dziś
328 LIPCA 2020R. REP. A NR 4027/2020, NOTARIUSZ KATARZYNA PIWOŃSKA-KOMOSA KANCELARIA NOTARIALNA MGR JANINA DURZYŃSKA-TRYBUS, MGR KATARZYNA PIWOŃSKA-KOMOSA S.C., 41-709 RUDA ŚLĄSKA UL. CZARNOLEŚNA 49/1 ZMIENIONO §62020-08-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-11-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-11-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFLASZ2016-11-30 do dziś
2. ImionaNATALIA2016-11-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-11-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2016-11-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-11-30 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaANIOŁEK2017-09-12 do dziś
2. ImionaŁUKASZ ZBIGNIEW2017-09-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-09-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ2017-09-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-09-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2016-11-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-11-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH, W TYM RÓWNIEŻ W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZWYKŁY ZARZĄD UPRAWNIENI SĄ KAŻDY Z CZŁONKÓW SAMODZIELNIE.2016-11-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaANIOŁEK2020-08-19 do dziś
2. ImionaŁUKASZ ZBIGNIEW2020-08-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-08-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2020-08-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-08-19 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaFLASZ2020-08-19 do dziś
2. ImionaNATALIA MAŁGORZATA2020-08-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-08-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-08-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-08-19 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy156 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2017-09-12 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy193 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2016-11-30 do dziś
293 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2016-11-30 do dziś
356 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2016-11-30 do dziś
456 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2016-11-30 do dziś
547 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2020-08-28 do dziś
656 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2020-08-28 do dziś
747 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2020-08-28 do dziś
886 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-08-28 do dziś
910 85 Z WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ2020-08-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.03.2018 okres OD 26.10.2016 DO 31.12.20172018-03-27 do dziś
2data złożenia 14.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-14 do dziś
3data złożenia 24.04.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-24 do dziś
4data złożenia 21.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 26.10.2016 DO 31.12.20172018-03-27 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-24 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów