ARTIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-01-17 godz. 12:15:10
Numer KRS: 0000649526
Numer REGON: 365952717
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-11-29
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2021-06-14
Sygnatura akt[RDF/298512/21/392]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2016-11-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2016-11-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-11-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-11-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat GRODZISKI gmina RAKONIEWICE miejscowość RAKONIEWICE2016-11-29 do dziś
2. Adresmiejscowość RAKONIEWICE ulica UL. KOLEJOWA nr domu 8 kod pocztowy 62-067 poczta RAKONIEWICE kraj POLSKA 2016-11-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki118.11.2016R.2016-11-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-11-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaARTIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-11-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3657933902016-11-29 do dziś
4. Numer KRS0000645440 2016-11-29 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2016-11-29 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALSKI2016-11-29 do dziś
2. ImionaARTUR2016-11-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-11-29 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2016-11-29 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-11-29 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2016-11-29 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2016-11-29 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.000,00 ZŁ2016-11-29 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2016-11-29 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000,00 ZŁ2016-11-29 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2016-11-29 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2016-11-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2016-11-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaARTIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-11-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3657933902016-11-29 do dziś
4. Numer KRS0000645440 2016-11-29 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy149 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2016-11-29 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy149 41 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2016-11-29 do dziś
247 59 SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-11-29 do dziś
347 41 SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-11-29 do dziś
452 29 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2016-11-29 do dziś
547 89 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2016-11-29 do dziś
677 12 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2016-11-29 do dziś
746 7 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA2016-11-29 do dziś
845 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2016-11-29 do dziś
974 90 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2016-11-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.08.2019 okres OD 29.11.2016 DO 31.12.20162019-08-10 do dziś
2data złożenia 09.08.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-08-10 do dziś
3data złożenia 09.08.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-10 do dziś
4data złożenia 11.06.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-06-11 do dziś
5data złożenia 14.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-06-11 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-06-11 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów