PHARMATIME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-29 godz. 08:42:38
Numer KRS: 0000649384
Numer REGON: 365949483
Numer NIP: 6263023711
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-11-28
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2024-01-17
Sygnatura akt[KA.VIII NS-REJ.KRS/1469/24/24]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY KATOWICE - WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-11-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaPHARMATIME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-10-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-11-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-11-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat BYTOM gmina BYTOM miejscowość BYTOM2021-06-23 do dziś
2. Adresmiejscowość BYTOM ulica UL. PIEKARSKA nr domu 5 kod pocztowy 41-902 poczta BYTOM kraj POLSKA 2021-06-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DN.29.08.2016R, KANCELARIA NOTARIALNA MGR JAROSŁAW PIETRYGA BYTOM UL.GLIWICKA 21/2, REPERTORIUM A 4546/2016.2016-11-28 do dziś
218.10.2017 R., REP. A NR 10746/2017, KANCELARIA NOTARIALNA JACEK WIECZOREK W TARNOWSKICH GÓRACH UL. GLIWICKA 35, ZMIANA § 8- DOPISANIE PKD 47.29.Z2018-02-06 do dziś
317.06.2019R., REPERTORIUM A NUMER 3501/2019, ZASTĘPCA NOTARIALNY JOANNA WĘGRZYN UPOWAŻNIONA DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI NOTARIALNYCH PRZEZ NOTARIUSZA MAŁGORZATĘ BYSTRZANOWSKĄ, KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ MAŁGORZATA BYSTRZANOWSKA, ZMIENIONO: §2, §3, § 4, §8.2019-10-23 do dziś
427.03.2020 R., ZASTEPCA NOTARIALNY JOANNA WĘGRZYN, ZASTĘPUJĄCA NOTARIUSZA MAŁGORZATĘ BYSTRZANOWSKĄ, KANCELARIA NOTARIALNA W BYTOMIU, REP. A NR 1860/2020 - ZMIENIONO: §4, §82020-06-15 do dziś
502.07.2020 R. ZASTĘPCA NOTARIALNY JOANNA WĘGRZYN ZASTĘPCA NOTARIUSZA MAŁGORZATY BYSTRZANOWSKIEJ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W BYTOMIU PRZY ULICY MONIUSZKI 20/301-302, REPERTORIUM A NR 3357/2020 - ZMIANA §8, §17.2021-04-15 do dziś
615.04.2021, REPERTORIUM A NR 2341/2021, NOTARIUSZ JOANNA WĘGRZYN, KANCELARIA NOTARIALNA W BYTOMIU, ZMIANA: § 4, § 82021-06-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-11-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-11-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ2019-10-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2019-10-23 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMORDARSKA2020-06-15 do dziś
2. ImionaMAGDA IWONA2020-06-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ2021-04-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2021-04-15 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2016-11-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-10-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ORAZ KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJACY ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM2019-10-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMORDARSKA2021-04-15 do dziś
2. ImionaMAGDA IWONA2021-04-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-04-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-04-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-04-15 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoŚWIERCZYŃSKA2024-01-17 do dziś
2. ImionaJOANNA MARIA2021-04-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-04-15 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2021-04-15 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-11-28 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2016-11-28 do dziś
247 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-11-28 do dziś
321 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2016-11-28 do dziś
447 24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-11-28 do dziś
547 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-11-28 do dziś
647 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-11-28 do dziś
770 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2016-11-28 do dziś
870 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2016-11-28 do dziś
977 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM2016-11-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 21.06.2018 okres OD 28.11.2016 DO 31.12.20172018-06-21 do dziś
2data złożenia 21.07.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-07-21 do dziś
3data złożenia 08.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-08 do dziś
4data złożenia 21.11.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-11-21 do dziś
5data złożenia 21.11.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 28.11.2016 DO 31.12.20172018-06-21 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-07-21 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 28.11.2016 DO 31.12.20172018-06-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiNOTARIUSZ MAŁGORZATA BYSTRZANOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W BYTOMIU UL. MONIUSZKI 20 LOK. 301-302, UCHWAŁA NR 1/06/2018 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW O ROZWIĄZANIU I POSTAWIENIU W STAN LIKWIDACJI SPÓŁKI, REPERTORIUM A NR 3256/2018 , 07.06.20182018-09-26 do dziś
2. Informacja o zakończeniu likwidacjiREPERTORIUM A NR 3501/2019, ZASTĘPCA NOTARIALNY JOANNA WĘGRZYN UPOWAŻNIONA DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI NOTARIALNYCH PRZEZ NOTARIUSZA MAŁGORZATĘ BYSTRZANOWSKĄ, KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ MAŁGORZATA BYSTRZANOWSKA,UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW NR 1/06/2019, 17.06.20192019-10-23 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR SAMODZIELNIE2018-09-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościNOTARIUSZ MAŁGORZATA BYSTRZANOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W BYTOMIU UL. MONIUSZKI 20 LOK. 301-302, UCHWAŁA NR 1/06/2018 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW O ROZWIĄZANIU I POSTAWIENIU W STAN LIKWIDACJI SPÓŁKI, REPERTORIUM A NR 3256/2018 , 07.06.20182018-09-26 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2018-09-26 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów