BUDOTERMIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-09-20 godz. 09:55:55
Numer KRS: 0000649285
Numer REGON: 365945901
Numer NIP: 6551974184
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-11-28
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2021-05-26
Sygnatura akt[RDF/293824/21/714]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2016-11-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDOTERMIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2016-11-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-11-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-11-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat BUSKI gmina BUSKO-ZDRÓJ miejscowość BUSKO-ZDRÓJ2016-11-28 do dziś
2. Adresmiejscowość BUSKO-ZDRÓJ ulica UL. BOHATERÓW WARSZAWY nr domu 120 kod pocztowy 28-100 poczta BUSKO-ZDRÓJ kraj POLSKA 2016-11-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki119.10.2016 R., REP. A 7169/2016, NOTARIUSZ MICHAŁ BUCHMAN, KANCELARIA NOTARIALNA W NOWYM SĄCZU, UL. PIJARSKA 8.2016-11-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-11-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMALEC2016-11-28 do dziś
2. ImionaBEATA STANISŁAWA2016-11-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-11-28 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2016-11-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2016-11-28 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2016-11-28 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-11-28 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2016-11-28 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5 000,00 ZŁ2016-11-28 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego250 000,00 ZŁ2016-11-28 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2016-11-28 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego250 000,00 ZŁ2016-11-28 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2016-11-28 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMALEC2016-11-28 do dziś
2. ImionaMAREK FELIKS2016-11-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-11-28 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2016-11-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2016-11-28 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2016-11-28 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-11-28 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2016-11-28 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5 000,00 ZŁ2016-11-28 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1 500 000,00 ZŁ2016-11-28 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2016-11-28 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1 500 000,00 ZŁ2016-11-28 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2016-11-28 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOSIŃSKI2016-11-28 do dziś
2. ImionaMAREK GRZEGORZ2016-11-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-11-28 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2016-11-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2016-11-28 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2016-11-28 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-11-28 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2016-11-28 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5 000,00 ZŁ2016-11-28 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego250 000,00 ZŁ2016-11-28 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2016-11-28 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego250 000,00 ZŁ2016-11-28 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2016-11-28 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUDOTERMIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-11-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3657945662016-11-28 do dziś
4. Numer KRS0000644378 2016-11-28 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2016-11-28 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2016-11-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ, KTÓRY Z MOCY UMOWY SPÓŁKI ALBO PRAWOMOCNEGO ORZECZENIA SĄDU NIE ZOSTAŁ POZBAWIONY PRAWA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI2016-11-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUDOTERMIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-11-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3657945662016-11-28 do dziś
4. Numer KRS0000644378 2016-11-28 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2016-11-28 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2016-11-28 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2016-11-28 do dziś
343 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2016-11-28 do dziś
443 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2016-11-28 do dziś
543 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2016-11-28 do dziś
643 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2016-11-28 do dziś
743 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2016-11-28 do dziś
843 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2016-11-28 do dziś
943 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2016-11-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 02.10.2017 okres OD 28.11.2016 DO 31.12.20162017-10-20 do dziś
2data złożenia 11.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
3data złożenia 27.09.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-09-27 do dziś
4data złożenia 11.03.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 28.11.2016 DO 31.12.20162017-10-20 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-09-27 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-09-27 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-05-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów