DOC24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-14 godz. 12:06:08
Numer KRS: 0000649221
Numer REGON: 365935831
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-11-25
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2021-03-22
Sygnatura akt[RDF/281508/21/895]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-11-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOC24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-11-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-11-25 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-11-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2016-11-25 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. RYDLÓWKA nr domu 42 nr lokalu 32 kod pocztowy 30-363 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2016-11-25 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@DOCTOR24.NET2016-11-25 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.DOCTOR24.NET2016-11-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki124.11.2016 R.2016-11-25 do dziś
207.03.2017 R. - NOT. ANDRZEJ WRÓBEL, KANC. NOT. W KATOWICACH, UL. FRANCUSKA 34, REP. A NR 1068/2017 - UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEGO BRZMIENIA UMOWY SPÓŁKI W CAŁOŚCI I NADANIE JEJ NOWEGO BRZMIENIA2017-06-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-11-25 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-11-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGĘBKA2016-11-25 do dziś
2. ImionaADAM PIOTR2016-11-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-11-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000 ZŁ2016-11-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-11-25 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANAS2016-11-25 do dziś
2. ImionaADAM JÓZEF2016-11-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-11-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOSCI 5000 ZŁ2016-11-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-11-25 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGĘBKA2016-11-25 do dziś
2. ImionaBARTOSZ JULIUSZ2016-11-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-11-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 5000 ZŁ2016-11-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-11-25 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUSZMAN2017-06-09 do dziś
2. ImionaPIOTR PAWEŁ2017-06-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-06-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁ2017-06-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-06-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego20000,00 ZŁ2017-06-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-11-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, NATOMIAST W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.2017-06-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUSZMAN2017-06-09 do dziś
2. ImionaPIOTR PAWEŁ2017-06-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-06-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-06-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-06-09 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGĘBKA2016-11-25 do dziś
2. ImionaADAM PIOTR2016-11-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-11-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-11-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-11-25 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANAS2016-11-25 do dziś
2. ImionaADAM JÓZEF2016-11-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-11-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2016-11-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-11-25 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaGĘBKA2016-11-25 do dziś
2. ImionaBARTOSZ JULIUSZ2016-11-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-11-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2016-11-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-11-25 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy186 21 Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA2016-11-25 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-06-09 do dziś
286 22 Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA2017-06-09 do dziś
386 10 Z DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI2017-06-09 do dziś
486 90 D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA2017-06-09 do dziś
586 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2017-06-09 do dziś
678 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2017-06-09 do dziś
785 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2017-06-09 do dziś
864 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2017-06-09 do dziś
947 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2017-06-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 01.07.2018 okres OD 25.11.2016 DO 31.12.20172018-07-01 do dziś
2data złożenia 01.07.2018 okres OD 25.11.2016 DO 31.12.20172018-07-01 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów