HR-WORKSOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-10-18 godz. 16:02:01
Numer KRS: 0000649103
Numer REGON: 365935452
Numer NIP: 5922267889
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-11-25
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2021-05-11
Sygnatura akt[GD.VII NS-REJ.KRS/8871/21/29]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-11-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHR-WORKSOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-11-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-11-25 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-11-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSK gmina GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2020-11-18 do dziś
2. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica UL. LĘBORSKA nr domu 3B nr lokalu 1.34 kod pocztowy 80-386 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2020-11-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuA.M.A. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W STAROGARDZIE GDAŃSKIM2019-01-03 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat STAROGARDZKI gmina STAROGARD GDAŃSKI miejscowość STAROGARD GDAŃSKI2019-01-03 do dziś
3. Adresmiejscowość STAROGARD GDAŃSKI ulica UL. ZIELONA nr domu 2 kod pocztowy 83-200 poczta STAROGARD GDAŃSKI kraj POLSKA 2019-01-03 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki125.10.2016 R., W KANCELARII NOTARIUSZA PRZEMYSŁAWA CIECHANOWSKIEGO - PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W STAROGARDZIE GDAŃSKIM PRZY ULICY KOŚCIUSZKI NR 35/4, UMOWA SPÓŁKI REP.A 11937/2016.2016-11-25 do dziś
228.10.2020 ROKU, REP. A NR 2432/2020, KATARZYNA OGONOWSKA NOTARIUSZ W GDAŃSKU ZMIANA §2 I §32020-11-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-11-25 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-11-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWEBER2020-11-18 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA KAMILA2020-11-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-11-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały2.410 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 241.000 ZŁOTYCH2021-05-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2020-11-18 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego241000,00 ZŁ2021-05-11 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-11-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI.2016-11-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWEBER2020-11-18 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA KAMILA2020-11-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-11-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-11-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-11-18 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy178 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2016-11-25 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy101 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ2016-11-25 do dziś
210 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH2016-11-25 do dziś
326 PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2016-11-25 do dziś
431 PRODUKCJA MEBLI2016-11-25 do dziś
541 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2016-11-25 do dziś
645 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2016-11-25 do dziś
756 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2016-11-25 do dziś
877 WYNAJEM I DZIERŻAWA2016-11-25 do dziś
978 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2016-11-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 27.06.2018 okres OD 25.11.2016 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
2data złożenia 05.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 25.11.2016 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 25.11.2016 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów