BOSSMAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-06-25 godz. 22:40:05
Numer KRS: 0000649096
Numer REGON: 123168477
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-12-01
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2022-06-07
Sygnatura akt[RDF/386616/22/168]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2016-12-01 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 123168477 NIP 87332531492016-12-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOSSMAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2016-12-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-12-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-12-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat TARNÓW gmina TARNÓW miejscowość TARNÓW2016-12-01 do dziś
2. Adresmiejscowość TARNÓW ulica UL. CZYSTA nr domu 4 kod pocztowy 33-100 poczta TARNÓW kraj POLSKA 2016-12-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki114.11.2016 R, NOTARIUSZ TERESA POŹNIAK-SMUK, KANCELARIA NOTARIALNA W KOLBUSZOWEJ, REP. A NR 3588/2016.2016-12-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-12-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ2016-12-01 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ BOSSMAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA CYWILNA NA SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ, W KTÓREJ WSPÓLNIKAMI NA DZIEŃ PRZEKSZTAŁCENIA BYLI: BOSSMAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS: 0000518215, NIP: 8733253132, REGON: 123167816) ORAZ HI POLAND GERINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA (KRS: 0000594752, NIP: 8133712962, REGON: 363354952), NA PODSTAWIE UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ Z DNIA 14.11.2016 R., AKTNOTARIALNY REPERTORIUM A NUMER 3583/2016, KANCELARIA NOTARIALNA TERESA POŹNIAK-SMUK,2016-12-01 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaBOSSMAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA CYWILNA2016-12-01 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2016-12-01 do dziś
5. Numer REGON1231684772016-12-01 do dziś
6. Numer NIP87332531492016-12-01 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOSSMAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-12-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1231678162016-12-01 do dziś
4. Numer KRS0000518215 2016-12-01 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2016-12-01 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHI POLAND GERINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2016-12-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3633549522016-12-01 do dziś
4. Numer KRS0000594752 2016-12-01 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2016-12-01 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2016-12-01 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.000,00 ZŁ2016-12-01 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2016-12-01 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000,00 ZŁ2016-12-01 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2016-12-01 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2016-12-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ BOSSMAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. BOSSMAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DZIAŁA PRZEZ SWOJE ORGANY UPRAWNIONE DO JEJ REPREZENTACJI - ZARZĄD, A DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI BOSSMAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JEST UPRAWNIONY KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W SKŁAD ZARZĄDU BOSSMAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WCHODZĄ: PREZES ZARZĄDU - SŁAWOMIR SZCZEPANIK.2016-12-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOSSMAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-12-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1231678162016-12-01 do dziś
4. Numer KRS0000518215 2016-12-01 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2016-12-01 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2016-12-01 do dziś
243 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2016-12-01 do dziś
346 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2016-12-01 do dziś
447 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2016-12-01 do dziś
555 ZAKWATEROWANIE2016-12-01 do dziś
668 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2016-12-01 do dziś
770 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2016-12-01 do dziś
873 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2016-12-01 do dziś
978 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2016-12-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-05 do dziś
2data złożenia 28.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-28 do dziś
3data złożenia 07.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-07 do dziś
4data złożenia 09.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-09 do dziś
5data złożenia 18.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-18 do dziś
6data złożenia 07.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-05 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-28 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-07 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-09 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-18 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów