ASPOLL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-18 godz. 13:41:33
Numer KRS: 0000649064
Numer REGON: 365836170
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-12-29
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2020-06-09
Sygnatura akt[RDF/205950/20/982]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-12-29 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 3658361702016-12-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASPOLL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-12-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-12-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-12-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat BRZEZIŃSKI gmina BRZEZINY miejscowość BRZEZINY2016-12-29 do dziś
2. Adresmiejscowość BRZEZINY ulica UL. HENRYKA SIENKIEWICZA nr domu 13 kod pocztowy 95-060 poczta BRZEZINY kraj POLSKA 2016-12-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki103.11.2016 R., KANCELARIA NOTARIALNA W BRZEZINACH, NOTARIUSZ WOJCIECH TADEUSZ RUTKOWSKI, REPERTORIUM A NR 4100/2016. 10.11.2016 R., KANCELARIA NOTARIALNA W BRZEZINACH, NOTARIUSZ WOJCIECH TADEUSZ RUTKOWSKI, REPERTORIUM A NR 4136/2016, SPROSTOWANO § 7 UMOWY SPÓŁKI. 14.12.2016R. KANCELARIA NOTARIALNA W BRZEZINACH, NOTARIUSZ WOJCIECH TADEUSZ RUTKOWSKI, REPERTORIUM A NR 4607/2016, ZMIENIONO § 2 UMOWY SPÓŁKI.2016-12-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-12-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-12-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZKOPIŃSKI2018-05-16 do dziś
2. ImionaWITOLD2018-05-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-05-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.750,00 ZŁ2018-05-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-05-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2016-12-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-12-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuI.DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: 1.W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO:JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE BEZ OGRANICZEŃ. 2.W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: A)JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE DO KWOTY 10 000,00 ZŁ, B)WSZYSCY CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE POWYŻEJ KWOTY 10 000,00 ZŁ. II.DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: 1.W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO:JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE BEZ OGRANICZEŃ. 2.W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO:WSZYSCY CZŁONKOWIE ZARZADU ŁĄCZNIE BEZ OGRANICZEŃ.2016-12-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZKOPIŃSKA2016-12-29 do dziś
2. ImionaANNA AGNIESZKA2016-12-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-12-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-12-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-12-29 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2016-12-29 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy145 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2016-12-29 do dziś
245 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2016-12-29 do dziś
346 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2016-12-29 do dziś
446 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT2016-12-29 do dziś
546 22 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KWIATÓW I ROŚLIN2016-12-29 do dziś
646 23 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT2016-12-29 do dziś
746 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW2016-12-29 do dziś
846 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO2016-12-29 do dziś
978 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2016-12-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.07.2018 okres OD 29.12.2016 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
2data złożenia 15.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-15 do dziś
3data złożenia 09.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 29.12.2016 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-15 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 29.12.2016 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów