A JAK APTEKA - ŁUKASIAK KALISZEWSKA SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-03-04 godz. 10:56:22
Numer KRS: 0000648983
Numer REGON: 101296790
Numer NIP: 7292699268
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-11-30
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2023-07-07
Sygnatura akt[RDF/527027/23/154]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2016-11-30 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 101296790 NIP 72926992682016-11-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA JAK APTEKA - ŁUKASIAK KALISZEWSKA SPÓŁKA JAWNA2016-11-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-11-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-11-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2016-11-30 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica UL. AUGUSTA CIESZKOWSKIEGO nr domu 4 nr lokalu U4 kod pocztowy 93-504 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2016-11-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 21.11.2016 R. (POWSTAŁA POPRZEZ WPROWADZENIE ZMIAN W UMOWIE SPÓŁKI CYWILNEJ)2016-11-30 do dziś
2ZMIANA UMOWY SPÓŁKI Z DNIA 31 GRUDNIA 2016 ROKU, ZMIENIONO § 2, § 4, § 8.2017-03-30 do dziś
314.02.2018 R. ZMIENIONO TREŚĆ § 4, § 8, PARAMBUŁĘ2018-04-09 do dziś
431.12.2018R.- ZMIANA TREŚCI §8 UMOWY SPÓŁKI2019-01-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-11-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ2016-11-30 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ ILONA KALISZEWSKA, JAKUB ŁUKASIAK Z DNIA 21.11.2016 R. WSPÓLNICY PRZEKSZTAŁCANEJ SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNA NA PODSTAWIE ART. 26 § 5 KSH. ILONA KALISZEWSKA NIP 7261257196 JAKUB ŁUKASIAK NIP 72823910952016-11-30 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaSPÓŁKA CYWILNA ILONA KALISZEWSKA, JAKUB ŁUKASIAK2016-11-30 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2016-11-30 do dziś
5. Numer REGON1012967902016-11-30 do dziś
6. Numer NIP72926992682016-11-30 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKALISZEWSKA2016-11-30 do dziś
2. ImionaILONA EWA2016-11-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-11-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2016-11-30 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-11-30 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁUKASIAK2016-11-30 do dziś
2. ImionaJAKUB ŁUKASZ2016-11-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-11-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2016-11-30 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-11-30 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁUKASIAK2017-03-30 do dziś
2. ImionaANNA KATARZYNA2017-03-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-03-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2017-03-30 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-03-30 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2016-11-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ2016-11-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁUKASIAK2017-03-30 do dziś
2. ImionaANNA KATARZYNA2017-03-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-03-30 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKALISZEWSKA2016-11-30 do dziś
2. ImionaILONA EWA2016-11-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-11-30 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁUKASIAK2016-11-30 do dziś
2. ImionaJAKUB ŁUKASZ2016-11-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-11-30 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-11-30 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-11-30 do dziś
247 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-11-30 do dziś
347 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2016-11-30 do dziś
446 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2016-11-30 do dziś
546 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW2016-11-30 do dziś
646 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2016-11-30 do dziś
746 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2016-11-30 do dziś
846 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2016-11-30 do dziś
946 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2016-11-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-21 do dziś
2data złożenia 07.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-07 do dziś
3data złożenia 26.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-26 do dziś
4data złożenia 27.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-27 do dziś
5data złożenia 15.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-15 do dziś
6data złożenia 26.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-26 do dziś
7data złożenia 05.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-05 do dziś
8data złożenia 07.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-21 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-07 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-26 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-15 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-26 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-05 do dziś
7OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów