BOSSOIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-24 godz. 18:43:39
Numer KRS: 0000648847
Numer REGON: 365938893
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-11-25
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2022-06-08
Sygnatura akt[RDF/387014/22/503]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-11-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOSSOIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-11-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-11-25 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-11-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2016-11-25 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. PASTERSKA nr domu 10 kod pocztowy 01-976 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2016-11-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki110.11.2016 R., NOTARIUSZ URSZULA STATKIEWICZ - WYSOCKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 10179/20162016-11-25 do dziś
202.08.2017, REPERTORIUM A NR 8923/2017, NOTARIUSZ URSZULA STATKIEWICZ - WYSOCKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. PŁOWIECKA NR 7, ZMIENIONO § 8 UST. 1 ORAZ § 9 UST. 2 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO2017-11-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-11-25 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-11-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE PRZEDSIĘBIORCY BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ WYKONUJĄCĄ WE WŁASNYM IMIENIU DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W JEDNOOSOBOWĄ SPÓŁKĘ KAPITAŁOWĄ2016-11-25 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCEGO JEDNOOSOBOWĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W JEDNOOSOBOWĄ SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZGODNIE Z PLANEM PRZEKSZTAŁCENIA Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2016 R. (AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZ GABRIELĘ MARZINEK Z KANCELARII NOTARIALNEJ W ŁOMIANKACH, REP. A NR 3513/2016) ORAZ OŚWIADCZENIEM O PRZEKSZTAŁCENIU PRZEDSIĘBIORCY W JEDNOOSOBOWĄ SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 10 LISTOPADA 2016 R. SPORZĄDZONYM W DNIU 10 LISTOPADA 2016 R. PRZEZ NOTARIUSZ URSZULĘ STATKIEWICZ-WYSOCKĄ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE, REP. A NR 10175/2016.2016-11-25 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaJANUSZ FIJAŁKOWSKI „BOSSOIL”2016-11-25 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyCENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2016-11-25 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFIJAŁKOWSKI2021-12-15 do dziś
2. ImionaJANUSZ2021-12-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-12-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały70.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.000.000,00 ZŁ2021-12-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2021-12-15 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego7000000,00 ZŁ2017-11-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport14000000,00 ZŁ2016-11-25 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-11-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, A TAKŻE PROKURENT SAMOISTNY.2016-11-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFIJAŁKOWSKI2016-11-25 do dziś
2. ImionaJANUSZ2016-11-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-11-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-11-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-11-25 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy119 20 Z WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ2016-11-25 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH2016-11-25 do dziś
220 14 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW ORGANICZNYCH2016-11-25 do dziś
346 12 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH2016-11-25 do dziś
449 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2016-11-25 do dziś
564 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2016-11-25 do dziś
666 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2016-11-25 do dziś
768 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-11-25 do dziś
877 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2016-11-25 do dziś
977 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2016-11-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 24.05.2018 okres OD 25.11.2016 DO 31.12.20172018-05-24 do dziś
2data złożenia 17.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-17 do dziś
3data złożenia 12.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-12 do dziś
4data złożenia 13.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-13 do dziś
5data złożenia 08.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-08 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 25.11.2016 DO 31.12.20172018-05-24 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-17 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-12 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-13 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 25.11.2016 DO 31.12.20172018-05-24 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-12 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-13 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 25.11.2016 DO 31.12.20172018-05-24 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów