ARTBP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-01-17 godz. 12:15:10
Numer KRS: 0000648752
Numer REGON: 365924075
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-11-24
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2021-11-17
Sygnatura akt[RDF/361553/21/964]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2016-11-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTBP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2016-11-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-11-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-11-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2016-11-24 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica UL. WERSALSKA nr domu 47 nr lokalu 75 kod pocztowy 91-212 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2016-11-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki129 KWIETNIA 2016 R., NOTARIUSZ KONRAD WIDZISZEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REPERTORIUM A NR 2067/20162016-11-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-11-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUŁAT2016-11-24 do dziś
2. ImionaRAFAŁ2016-11-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-11-24 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2016-11-24 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2016-11-24 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2016-11-24 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-11-24 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2016-11-24 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej10.000,00 ZŁ2016-11-24 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego10.000,00 ZŁ2016-11-24 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2016-11-24 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego10.000,00 ZŁ2016-11-24 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2016-11-24 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAŚNIK2016-11-24 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW2016-11-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-11-24 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2016-11-24 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2016-11-24 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2016-11-24 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-11-24 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2016-11-24 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej10.000,00 ZŁ2016-11-24 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego10.000,00 ZŁ2016-11-24 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2016-11-24 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego10.000,00 ZŁ2016-11-24 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2016-11-24 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaARTBP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-11-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3642258662016-11-24 do dziś
4. Numer KRS0000613093 2016-11-24 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2016-11-24 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2016-11-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST SAMODZIELNIE KOMPLEMENTARIUSZ.2016-11-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaARTBP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-11-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3642258662016-11-24 do dziś
4. Numer KRS0000613093 2016-11-24 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy173 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2016-11-24 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy118 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE2016-11-24 do dziś
218 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU2016-11-24 do dziś
318 14 Z INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI2016-11-24 do dziś
425 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2016-11-24 do dziś
531 01 Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH2016-11-24 do dziś
649 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2016-11-24 do dziś
773 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH2016-11-24 do dziś
877 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2016-11-24 do dziś
978 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2016-11-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 23.01.2019 okres OD 24.11.2016 DO 31.12.20162019-01-24 do dziś
2data złożenia 23.01.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-24 do dziś
3data złożenia 16.01.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-01-16 do dziś
4data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
5data złożenia 17.11.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 24.11.2016 DO 31.12.20162019-01-24 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-24 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-01-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 24.11.2016 DO 31.12.20162019-01-24 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-24 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-01-30 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2021-01-042021-02-09 do dziś