BERNATOWSKA, MANDECKA, BORSUK SPÓŁKA PARTNERSKA PSYCHOLOGÓW

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000648092
Numer REGON: 365911285
Numer NIP: 7010634885
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-11-22
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2022-06-24
Sygnatura akt[RDF/393338/22/249]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA PARTNERSKA2016-11-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBERNATOWSKA, MANDECKA, BORSUK SPÓŁKA PARTNERSKA PSYCHOLOGÓW2020-05-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-11-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-11-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2016-11-22 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. JAWORZYŃSKA nr domu 5 nr lokalu 9 kod pocztowy 00-634 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2016-11-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA Z DN. 22.09.2016R.2016-11-22 do dziś
230.11.2016R., NR ZMIENIONYCH PARAGRAFÓW: § 9, § 10, § 20 PO § 20 DODANO § 20(1)2017-05-08 do dziś
3ZMIANA UMOWY SPÓŁKI DOKONANA W DNIU 06.06.2017R., ZMIENIONO KOMPETENCJĘ UMOWY W ZAKRESIE NAZWISKA ORAZ NUMERU I SERII DOWODU OSOBISTEGO PARTNERA EDYTY BORSUK (WÓJCIK), ZMIENIONO §2.2017-07-26 do dziś
429.02.2020 R., ZMIANA: § 2, § 4, § 7, § 9, § 10, § 14 UMOWY SPÓŁKI2020-05-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-11-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane partnerów
1
1. NazwiskoBERNATOWSKA2016-11-22 do dziś
2. ImionaANNA2016-11-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-11-22 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?NIE2016-11-22 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?TAK2016-11-22 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2016-11-22 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2016-11-22 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-11-22 do dziś
2
1. NazwiskoMANDECKA2016-11-22 do dziś
2. ImionaMONIKA AGATA2016-11-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-11-22 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?NIE2016-11-22 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?NIE2016-11-22 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-11-22 do dziś
3
1. NazwiskoBORSUK2017-07-26 do dziś
2. ImionaEDYTA MARTA2016-11-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-11-22 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?NIE2016-11-22 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-07-26 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2017-07-26 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2017-07-26 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-11-22 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuPARTNERZY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2016-11-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY PARTNER MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE2016-11-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę lub osób wchodzących w skład zarządu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBERNATOWSKA2016-11-22 do dziś
2. ImionaANNA2016-11-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-11-22 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMANDECKA2016-11-22 do dziś
2. ImionaMONIKA AGATA2016-11-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-11-22 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaBORSUK2017-07-26 do dziś
2. ImionaEDYTA MARTA2016-11-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-11-22 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy186 90 E DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ZDROWIA PSYCHICZNEGO ŚWIADCZONA PRZEZ PSYCHOANALITYKÓW, PSYCHOLOGÓW I PSYCHOTERAPEUTÓW2016-11-22 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy185 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2016-11-22 do dziś
288 99 Z POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2016-11-22 do dziś
370 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2016-11-22 do dziś
485 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2016-11-22 do dziś
572 20 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH2016-11-22 do dziś
674 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI2020-05-08 do dziś
785 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH2020-05-08 do dziś
886 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA2020-05-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-25 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-24 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-06-24 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów