BUMAR STARGARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-15 godz. 13:13:11
Numer KRS: 0000647718
Numer REGON: 365900318
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-11-21
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2021-03-18
Sygnatura akt[RDF/280963/21/574]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-11-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUMAR STARGARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-11-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-11-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-11-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat STARGARDZKI gmina STARGARD miejscowość STARGARD2016-11-21 do dziś
2. Adresmiejscowość STARGARD ulica UL. NADBRZEŻNA nr domu 11 kod pocztowy 73-110 poczta STARGARD kraj POLSKA 2016-11-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 3 LISTOPADA 2016 R., REPERTORIUM A NR 5106/2016, NOTARIUSZ MARIUSZ SZULCZEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W STARGARDZIE.2016-11-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-11-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-11-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAŁOWIECKI2016-11-21 do dziś
2. ImionaALEKSANDER BOGDAN2016-11-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-11-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.950,00 ZŁ2016-11-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-11-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2016-11-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-11-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuZARZĄD REPREZENTUJE SPÓŁKĘ NA ZEWNĄTRZ. REPREZENTACJA TA OBEJMUJE WSZYSTKIE SĄDOWE I POZASĄDOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI, W TYM RÓWNIEŻ ROZPORZĄDZENIEM PRAWEM LUB ZACIĄGANIEM ZOBOWIĄZAŃ DO ŚWIADCZENIA, TAKŻE O WARTOŚCI DWUKROTNIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST BEZ OGRANICZEŃ PREZES ZARZĄDU. W INNYM PRZYPADKU WYMAGANE JEST ZŁOŻENIE PODPISU PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA. DO KOMPETENCJI ZARZĄDU NALEŻĄ WSZYSTKIE SPRAWY NIEZASTRZEŻONE DO WYŁĄCZNEJ KOMPETENCJI ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW.2016-11-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAŁOWIECKI2016-11-21 do dziś
2. ImionaALEKSANDER BOGDAN2016-11-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-11-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-11-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-11-21 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoJAŁOWIECKA2016-11-21 do dziś
2. ImionaELŻBIETA DANUTA2016-11-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-11-21 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2016-11-21 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2016-11-21 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-11-21 do dziś
228 15 Z PRODUKCJA ŁOŻYSK, KÓŁ ZĘBATYCH, PRZEKŁADNI ZĘBATYCH I ELEMENTÓW NAPĘDOWYCH2016-11-21 do dziś
325 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2016-11-21 do dziś
425 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE2016-11-21 do dziś
541 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2016-11-21 do dziś
646 72 Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI2016-11-21 do dziś
746 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2016-11-21 do dziś
833 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2016-11-21 do dziś
974 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2016-11-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 31.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-31 do dziś
2data złożenia 02.08.2019 okres OD 21.11.2016 DO 31.12.20162019-08-02 do dziś
3data złożenia 02.08.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-08-02 do dziś
4data złożenia 14.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
5data złożenia 18.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-18 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-31 do dziś
2OD 21.11.2016 DO 31.12.20162019-08-02 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-08-02 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-18 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-31 do dziś
2OD 21.11.2016 DO 31.12.20162019-08-02 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-08-02 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-18 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów