NNIT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-17 godz. 12:47:07
Numer KRS: 0000647606
Numer REGON: 365883070
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-11-18
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2022-03-16
Sygnatura akt[RDF/371911/22/270]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-11-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaNNIT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-12-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-11-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-11-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2021-12-22 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica PLAC MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO nr domu 1 kod pocztowy 00-078 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2021-12-22 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejINFO@HGP.AG2016-11-18 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.HGP.AG2016-11-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki114.11.2016R.2016-11-18 do dziś
226.11.2019, REPERTORIUM A NR 14053/2019, NOTARIUSZ AGNIESZKA LISOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA ARTUR KOZAK NOTARIUSZ, AGNIESZKA LISOWSKA NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA, AL. JANA PAWŁA II 61/4, 01-031 WARSZAWA - ZMIENIONO § 2; PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY2019-12-16 do dziś
303.12.2019, REPERTORIUM A NR 14445/2019, NOTARIUSZ AGNIESZKA LISOWSKA NOTARIUSZ W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA AL. JANA PAWŁA II 61/4 - ZMIENIONO § 14 ; PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY2020-01-07 do dziś
401.12.2021, REPERTORIUM A NR 10925 / 2021, AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ ANNĘ MUZYK, NOTARIUSZ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ, ZMIANIE ULEGŁ §3 UMOWY SPÓŁKI.2021-12-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-11-18 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-11-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNNIT A/S2019-12-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 5.000,00 ZŁ2019-12-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2019-12-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2016-11-18 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-11-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ORAZ PROKURENT DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE2020-01-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJOHANNESSEN2020-01-07 do dziś
2. ImionaBRIT KANNEGAARD2020-01-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-12-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-01-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-01-07 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaNELUND2020-01-07 do dziś
2. ImionaRASMUS2020-01-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-12-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-01-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-01-07 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaLARSEN2020-01-07 do dziś
2. ImionaRICCO JESPER2020-01-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-12-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-01-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-01-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2016-11-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 02.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-02 do dziś
2data złożenia 26.06.2019 okres OD 18.11.2016 DO 31.12.20172019-06-26 do dziś
3data złożenia 16.03.2022 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-03-16 do dziś
4data złożenia 16.03.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-03-16 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-02 do dziś
2OD 18.11.2016 DO 31.12.20172019-06-26 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-03-16 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-03-16 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-02 do dziś
2OD 18.11.2016 DO 31.12.20172019-06-26 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-03-16 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-03-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów