TESHA EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-16 godz. 17:49:39
Numer KRS: 0000647140
Numer REGON: 365868193
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-11-16
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2021-09-12
Sygnatura akt[RDF/328997/21/700]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-11-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTESHA EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-03-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-11-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-11-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat BIŁGORAJSKI gmina BIŁGORAJ miejscowość BIŁGORAJ2018-03-12 do dziś
2. Adresmiejscowość BIŁGORAJ ulica UL. NARUTOWICZA nr domu 58 nr lokalu 11 kod pocztowy 23-400 poczta BIŁGORAJ kraj POLSKA 2018-03-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki114.11.2016R.2016-11-16 do dziś
219.01.2018R., REP. A NR 604/2018, NOTARIUSZ AGNIESZKA TOMASIK-CURYŁO, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, UCHYLENIE CAŁEJ TREŚCI UMOY SPÓŁKI I NADANIE UMOWIE SPÓŁKI NOWEGO BRZMIENIA2018-03-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-11-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-11-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCUDAK2018-03-12 do dziś
2. ImionaMATEUSZ MAKSYMILIAN2018-03-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-03-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały23 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.150,00 ZŁ2018-03-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-03-12 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRZYSZYCHA2018-03-12 do dziś
2. ImionaSZYMON2018-03-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-03-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały23 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.150,00 ZŁ2018-03-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-03-12 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaABDOU2018-03-12 do dziś
2. ImionaMOHAMED ABDELRAHMAN2018-03-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały27 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.350,00 ZŁ2018-03-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-03-12 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaANANT2018-03-12 do dziś
2. ImionaAGARWAL2018-03-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały27 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.350,00 ZŁ2018-03-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-03-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2016-11-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-11-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPOWAŻNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W PEŁNYM ZAKRESIE, ZA WYJĄTKIEM ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ I DOKONYWANIA ROZPORZĄDZEŃ O WARTOŚCI PRZEWYŻSZAJĄCEJ KWOTĘ 100000 ZŁOTYCH (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH) NETTO (BEZ VAT), DO KTÓRYCH WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.2018-03-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaANANT2018-03-12 do dziś
2. ImionaAGARWAL2018-03-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-03-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-03-12 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaCUDAK2018-03-12 do dziś
2. ImionaMATEUSZ MAKSYMILIAN2018-03-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-03-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-03-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-03-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy112 00 Z PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH2018-03-12 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy116 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA; PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2018-03-12 do dziś
246 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT2018-03-12 do dziś
346 35 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TYTONIOWYCH2018-03-12 do dziś
446 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2018-03-12 do dziś
546 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH2018-03-12 do dziś
646 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2018-03-12 do dziś
747 26 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2018-03-12 do dziś
847 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2018-03-12 do dziś
946 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA2018-03-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 18.01.2018 okres OD 14.11.2016 DO 31.12.20172018-02-06 do dziś
2data złożenia 06.02.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-02-06 do dziś
3data złożenia 12.09.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-09-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 14.11.2016 DO 31.12.20172018-02-06 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-02-06 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-09-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 14.11.2016 DO 31.12.20172018-02-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów