INTEGRAL M.I R. STRYJECCY SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000647066
Numer REGON: 365874578
Numer NIP: 7123323098
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-11-17
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2020-06-25
Sygnatura akt[RDF/211549/20/127]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2016-11-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINTEGRAL M.I R. STRYJECCY SPÓŁKA JAWNA2016-11-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-11-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-11-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat LUBLIN gmina LUBLIN miejscowość LUBLIN2016-11-17 do dziś
2. Adresmiejscowość LUBLIN ulica AL. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO nr domu 36 kod pocztowy 20-814 poczta LUBLIN kraj POLSKA 2016-11-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI Z DNIA 02.11.2016 R. ZE ZMIANAMI W ZAKRESIE PAR. 2 UST. 1 I PAR. 5 UST. 1 UCHWALONYMI W DNIU 14.11.2016 R. ORAZ W DNIU 15.11.2016 R.2016-11-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-11-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTRYJECKI2016-11-17 do dziś
2. ImionaROBERT JAN2016-11-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-11-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2016-11-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2016-11-17 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2016-11-17 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-11-17 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTRYJECKA2016-11-17 do dziś
2. ImionaMONIKA ILONA2016-11-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-11-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2016-11-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2016-11-17 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2016-11-17 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-11-17 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2016-11-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W TYM W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH UPRAWNIONY JEST KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW2016-11-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTRYJECKI2016-11-17 do dziś
2. ImionaROBERT JAN2016-11-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-11-17 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTRYJECKA2016-11-17 do dziś
2. ImionaMONIKA ILONA2016-11-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-11-17 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-11-17 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2016-11-17 do dziś
241 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2016-11-17 do dziś
341 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2016-11-17 do dziś
468 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2016-11-17 do dziś
545 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SAMOCHODÓW2016-11-17 do dziś
645 40 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH2016-11-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 17.11.2016 DO 31.12.20172019-11-12 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-12 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów