CULINARY SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000646884
Numer REGON: 365882885
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-11-17
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2022-08-22
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/33953/22/959]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-11-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCULINARY SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2022-08-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-11-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-11-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2016-11-17 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. BATALIONU PLATERÓWEK nr domu 3 kod pocztowy 03-308 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2019-01-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki112.09.2016 R., KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, NOTARIUSZ BEATA WASZKIEWICZ, REP. A NR 3909/20162016-11-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-11-17 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-11-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDEVELEY POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-11-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0108986482016-11-17 do dziś
4. Numer KRS0000040165 2016-11-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50000,00 ZŁOTYCH2017-03-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2017-03-23 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2016-11-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy173 11 Z USŁUGI REKLAMOWE2016-11-17 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy173 20 Z USŁUGI BADANIA RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2016-11-17 do dziś
277 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2016-11-17 do dziś
396 09 Z POZOSTAŁE USŁUGI ŚWIADCZONE DLA LUDNOŚCI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2016-11-17 do dziś
468 20 Z WYNAJEM I OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI WŁASNYCH LUB DZIERŻAWIONYCH2016-11-17 do dziś
546 38 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2016-11-17 do dziś
646 17 Z USŁUGI POŚREDNICTWA W SPRZEDAŻY HURTOWEJ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2016-11-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 26.06.2018 okres OD 17.11.2016 DO 31.12.20172018-06-26 do dziś
2data złożenia 18.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-18 do dziś
3data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
4data złożenia 29.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
5data złożenia 19.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 17.11.2016 DO 31.12.20172018-06-26 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-18 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-19 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 17.11.2016 DO 31.12.20172018-06-26 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-18 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-19 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiKANCELARIA NOTARIALNA AGNIESZKA ŁOBUSZEWSKA REPERTORIUM A NUMER 2636/2022 ,2022-08-22 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówNA STANOWISKO LIKWIDATORA POWOŁUJE SIĘ TOMASZA JANA LASOTĘ Z UPRAWNIENIEM DO SAMODZIELNEGO SŁKADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI2022-08-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoLASOTA2022-08-22 do dziś
2. ImionaTOMASZ JAN2022-08-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-08-22 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościKANCELARIA NOTARIALNA AGNIESZKA ŁOBUSZEWSKA REPERTORIUM A NUMER 2636/2022, 08.07.2022 ,2022-08-22 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2022-08-22 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów