BONO LEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2022-10-04 godz. 14:10:47
Numer KRS: 0000646755
Numer REGON: 365845625
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-11-14
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2022-03-25
Sygnatura akt[RDF/373215/22/675]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-11-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBONO LEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2020-06-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-11-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-11-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat BYDGOSZCZ gmina BYDGOSZCZ miejscowość BYDGOSZCZ2016-11-14 do dziś
2. Adresmiejscowość BYDGOSZCZ ulica UL. GDAŃSKA nr domu 89 nr lokalu 1 kod pocztowy 85-005 poczta BYDGOSZCZ kraj POLSKA 2016-11-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki112.11.2016 R.2016-11-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-11-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-11-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚWIEBODZIŃSKA2016-11-14 do dziś
2. ImionaWIOLETTA TERESA2016-11-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-11-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4500 ZŁ2016-11-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-11-14 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBORUCKI2016-11-14 do dziś
2. ImionaDARIUSZ MIROSŁAW2016-11-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-11-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500 ZŁ2016-11-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-11-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2016-11-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-11-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2016-11-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy169 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA2016-11-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 17.12.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-17 do dziś
2data złożenia 17.12.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-12-17 do dziś
3data złożenia 25.03.2022 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172022-03-25 do dziś
4data złożenia 25.03.2022 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182022-03-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-17 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-12-17 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172022-03-25 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182022-03-25 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-17 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-12-17 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172022-03-25 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182022-03-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiKANCELARIA NOTARIALNA ALEKSANDRA RADZIŃSKA UL. SZEROKA 7, 87-100 TORUŃ, 04.05.2020 R., REP. A NR 1679/2020, 04.05.20202020-06-10 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówJEDNOOSOBOWA REPREZENTACJA PRZEZ LIKWIDATORA WIOLETTĘ ŚWIEBODZIŃSKĄ2020-06-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoŚWIEBODZIŃSKA2020-06-10 do dziś
2. ImionaWIOLETTA TERESA2020-06-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-06-10 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościKANCELARIA NOTARIALNA ALEKSANDRA RADZIŃSKA UL. SZEROKA 7, 87-100 TORUŃ, 04.05.2020 R., REP. A NR 1679/2020, 04.05.20202020-06-10 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2020-06-10 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów