A. T. INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-04-15 godz. 14:14:06
Numer KRS: 0000646748
Numer REGON: 365863882
Numer NIP: 9522153463
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-11-15
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2024-03-29
Sygnatura akt[RDF/590120/24/823]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-11-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA. T. INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-11-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-11-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-11-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2016-11-15 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. JEZIOROWA nr domu 67U nr lokalu 8 kod pocztowy 03-991 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2016-11-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki103.11.2016, NOTARIUSZ LESZEK ZABIELSKI W WARSZAWIE, REP. A NR 7408/20162016-11-15 do dziś
220.08.2021, REP. A NR 4758/2021, NOTARIUSZ LESZEK ZABIELSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ZMIANA § 82021-10-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-11-15 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-11-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTYCHONIEWICZ2016-11-15 do dziś
2. ImionaANDRZEJ RYSZARD2016-11-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-11-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZLOTYCH2021-10-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-08-10 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTYCHONIEWICZ2018-08-10 do dziś
2. ImionaPIOTR PAWEŁ2018-08-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁOTYCH2021-10-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-08-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2016-11-15 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-11-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE ORAZ PROKURENT SAMODZIELNIE.2016-11-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTYCHONIEWICZ2021-10-11 do dziś
2. ImionaPIOTR PAWEŁ2021-10-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-10-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-10-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-10-11 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaTYCHONIEWICZ2016-11-15 do dziś
2. ImionaANDRZEJ RYSZARD2016-11-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-11-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-11-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-11-15 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy177 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA2016-11-15 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2016-11-15 do dziś
245 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2016-11-15 do dziś
346 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2016-11-15 do dziś
447 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2016-11-15 do dziś
555 ZAKWATEROWANIE2016-11-15 do dziś
668 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2016-11-15 do dziś
770 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2016-11-15 do dziś
881 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2016-11-15 do dziś
996 0 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2016-11-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 19.06.2018 okres OD 15.11.2016 DO 31.12.20172018-06-19 do dziś
2data złożenia 10.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
3data złożenia 08.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-08 do dziś
4data złożenia 26.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-26 do dziś
5data złożenia 30.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
6data złożenia 30.03.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-30 do dziś
7data złożenia 29.03.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-03-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 15.11.2016 DO 31.12.20172018-06-19 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-08 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-26 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-30 do dziś
7OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-03-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów