IMPER-SPACE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-20 godz. 16:26:53
Numer KRS: 0000646458
Numer REGON: 365843218
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-11-10
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2021-09-23
Sygnatura akt[RDF/332824/21/784]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-11-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaIMPER-SPACE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-12-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-11-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-11-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2016-11-10 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica AL. GEN. TADEUSZA BORA-KOMOROWSKIEGO nr domu 37 nr lokalu B029 kod pocztowy 31-876 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2016-11-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki109.11.2016 R.2016-11-10 do dziś
221.09.2018 R. NOTARIUSZ BARTŁOMIEJ MANIA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 6644/2018 - ZMIANA §2, §4,§13 ORAZ §142018-12-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-11-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-11-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGÓRKA2018-12-28 do dziś
2. ImionaZOFIA2018-12-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-12-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 40.000,00 ZŁ2018-12-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-12-28 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKACZOR2018-12-28 do dziś
2. ImionaANDRZEJ ROMAN2018-12-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-12-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 60.000,00 ZŁ2018-12-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-12-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2016-11-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-11-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.2018-12-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGÓRKA2018-12-28 do dziś
2. ImionaPIOTR WOJCIECH2018-12-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-12-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2018-12-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-12-28 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKACZOR2018-12-28 do dziś
2. ImionaANDRZEJ WOJCIECH2018-12-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-12-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-12-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-12-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2018-12-28 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2018-12-28 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2018-12-28 do dziś
368 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2018-12-28 do dziś
477 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2018-12-28 do dziś
541 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2018-12-28 do dziś
643 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2018-12-28 do dziś
743 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2018-12-28 do dziś
843 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2018-12-28 do dziś
943 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH2018-12-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.05.2020 okres OD 10.11.2016 DO 31.12.20172020-05-28 do dziś
2data złożenia 08.06.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-06-08 do dziś
3data złożenia 23.09.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-09-23 do dziś
4data złożenia 23.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-23 do dziś
5data złożenia 23.09.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-09-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 10.11.2016 DO 31.12.20172020-05-28 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-06-08 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-09-23 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-23 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-09-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów