A.M.M. MAZUREK SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-10-19 godz. 18:19:46
Numer KRS: 0000646340
Numer REGON: 140715242
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-11-16
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2021-06-09
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/24458/21/520]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2016-11-16 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 140715242 NIP 12514057692016-11-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA.M.M. MAZUREK SPÓŁKA KOMANDYTOWA2021-06-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-11-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-11-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WOŁOMIŃSKI gmina KOBYŁKA miejscowość KOBYŁKA2016-11-16 do dziś
2. Adresmiejscowość KOBYŁKA ulica UL. MIESZKA nr domu 51 kod pocztowy 05-230 poczta KOBYŁKA kraj POLSKA 2021-06-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki115.09.2016R., NOTARIUSZ MARIA OGRODZIŃSKA-ZALEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REPERTORIUM A NR 1304/20162016-11-16 do dziś
215 KWIETNIA 2021R. REP. A NR 1713/2021 NOTARIUSZ ADAM BANASZEK PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE ZMIANA DOT.PAR.2, PAR.6, PAR.7, PAR.8, PAR.9, PAR.16 UST.1 UMOWY SPÓŁKI2021-06-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-11-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2016-11-16 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI JAWNEJ W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ W TRYBIE ART. 582 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH. W ZWIĄZKU Z ART. 551 § 1 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH, DOKONANE NA MOCY UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW NR 1/2016 Z DNIA 15.09.2016 R., ZAPROTOKOŁOWANEJ PRZEZ NOTARIUSZ MARIĘ OGRODZIŃSKĄ-ZALEWSKĄ, NOTARIUSZA W WARSZAWIE PRZY AL. JANA PAWŁA II NR 80 KL. D M. D2, W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO REPERTORIUM A NR 1300/20162016-11-16 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaA.M.M. ARTUR I MARTA MAZUREK SPÓŁKA JAWNA2016-11-16 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2016-11-16 do dziś
3. Numer w rejestrze0000623150 2016-11-16 do dziś
5. Numer REGON1407152422016-11-16 do dziś
6. Numer NIP12514057692016-11-16 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAZUREK2021-06-09 do dziś
2. ImionaARTUR2021-06-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-06-09 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-06-09 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2021-06-09 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2021-06-09 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-06-09 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2021-06-09 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAZUREK2021-06-09 do dziś
2. ImionaMARTA MAŁGORZATA2021-06-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-06-09 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-06-09 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2021-06-09 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2021-06-09 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2021-06-09 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaA.M.M. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-06-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3650941072021-06-09 do dziś
4. Numer KRS0000630725 2021-06-09 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2021-06-09 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej40000 ZŁ2021-06-09 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1000 ZŁ2021-06-09 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2021-06-09 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego900 ZŁ2021-06-09 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2021-06-09 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2016-11-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I JEJ REPREZENTACJI WOBEC OSÓB TRZECICH UPRAWNIONYM JEST KOMPLEMENTARIUSZ SPÓŁKA POD FIRMĄ: A.M.M. SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KOBYŁCE. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI A.M.M. SP. Z O.O. UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. SKŁAD ZARZĄDU SPÓŁKI A.M.M. SP. Z O.O.: ARTUR MAZUREK - PREZES ZARZĄDU, MARTA MAŁGORZATA MAZUREK - CZŁONEK ZARZĄDU.2016-11-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAZUREK2021-06-09 do dziś
2. ImionaMARTA MAŁGORZATA2021-06-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-06-09 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAZUREK2021-06-09 do dziś
2. ImionaARTUR2021-06-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-06-09 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoSEMENIUK2018-08-16 do dziś
2. ImionaHONORATA2018-08-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-08-16 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ODDZIELNA2018-08-16 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2016-11-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2016-11-16 do dziś
266 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2016-11-16 do dziś
364 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2016-11-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-19 do dziś
2data złożenia 20.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-20 do dziś
3data złożenia 14.08.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-15 do dziś
4data złożenia 06.11.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-19 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-20 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-15 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów