DOBRY KSIĘGOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-17 godz. 10:56:31
Numer KRS: 0000646288
Numer REGON: 365836804
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-11-10
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2021-03-24
Sygnatura akt[RDF/282160/21/458]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-11-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOBRY KSIĘGOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-11-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-11-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-11-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat KATOWICE gmina KATOWICE miejscowość KATOWICE2017-07-10 do dziś
2. Adresmiejscowość KATOWICE ulica UL. PORCELANOWA nr domu 19 kod pocztowy 40-246 poczta KATOWICE kraj POLSKA 2017-07-10 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@DOBRY-KSIEGOWY.EU2017-08-31 do dziś
4. Adres strony internetowejAdresstronyinternetowejDOBRY-KSIEGOWY.EU2017-09-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki108.11.20162016-11-10 do dziś
231.05.2017 ZMIENIONO: § 32017-07-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-11-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-11-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHODACKA2017-08-31 do dziś
2. ImionaSABINA2017-08-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały24 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 200,00 ZŁ2017-08-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-08-31 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPŁAZA2017-08-31 do dziś
2. ImionaMAGDALENA2017-08-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały22 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 100,00 ZŁ2017-08-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-08-31 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMALSKI2017-08-31 do dziś
2. ImionaSYLWESTER2017-08-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały22 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 100,00 ZŁ2017-08-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-08-31 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWRZASK2017-08-31 do dziś
2. ImionaANNA2017-08-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały22 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 100,00 ZŁ2017-08-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-08-31 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOKARSKA2017-08-31 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2017-08-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ2017-08-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-08-31 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2016-11-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-11-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2016-11-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHODACKA2017-07-10 do dziś
2. ImionaSABINA2017-07-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-07-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-07-10 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMALSKI2017-07-10 do dziś
2. ImionaSYLWESTER2017-07-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-07-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-07-10 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaPŁAZA2017-07-10 do dziś
2. ImionaMAGDALENA2017-07-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-07-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-07-10 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaWRZASK2017-07-10 do dziś
2. ImionaANNA2017-07-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-07-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-07-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoTOKARSKA2017-08-31 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2017-08-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-08-31 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ODDZIELNA2017-08-31 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy169 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2016-11-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.05.2018 okres OD 10.11.2016 DO 31.12.20172018-05-29 do dziś
2data złożenia 10.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-10 do dziś
3data złożenia 01.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-01 do dziś
4data złożenia 24.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 10.11.2016 DO 31.12.20172018-05-29 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-10 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-01 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-24 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 10.11.2016 DO 31.12.20172018-05-29 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-10 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-01 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-24 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów