DOBRY HUMOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-13 godz. 11:04:37
Numer KRS: 0000646054
Numer REGON: 365820080
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-11-08
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2021-03-23
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/10933/21/87]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-11-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOBRY HUMOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-11-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-11-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-11-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2016-11-08 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. FRANCISZKA RASZEI nr domu 6 nr lokalu 4 kod pocztowy 01-410 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2021-03-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki116.09.2016 R., REP. A NR 4207/2016, NOTARIUSZ HANNA PRUS-GŁOWACKA W WARSZAWIE2016-11-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-11-08 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-11-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMROCZKOWSKA2016-11-08 do dziś
2. ImionaANNA MARIA2016-11-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-11-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały325 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 32 500 ZŁ2016-11-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-11-08 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁADNE RZECZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2021-03-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3842406142021-03-23 do dziś
4. Numer KRS0000801791 2021-03-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały175 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.500 ZŁ2021-03-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-03-23 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2016-11-08 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-11-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ZA SPÓŁKĘ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST, W WYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: 1. KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE PRZY DOKONYWANIU CZYNNOŚCI, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA 30 000 ZŁ (SŁOWNIE: TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY ZŁOTYCH), A POWYŻEJ TEJ KWOTY DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, 2. KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM BEZ WZGLĘDU NA WARTOŚĆ DOKONYWANYCH CZYNNOŚCI.2016-11-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMROCZKOWSKA2016-11-08 do dziś
2. ImionaANNA MARIA2016-11-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-11-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-11-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-11-08 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRUSZKOWSKA ŚWIĘCKA2018-09-26 do dziś
2. ImionaJUSTYNA JOLANTA2016-11-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-11-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2016-11-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-11-08 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy163 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2016-11-08 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy163 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2016-11-08 do dziś
246 15 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH2016-11-08 do dziś
346 16 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY, WYROBÓW FUTRZARSKICH, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH2016-11-08 do dziś
470 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2016-11-08 do dziś
570 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2016-11-08 do dziś
673 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2016-11-08 do dziś
785 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2016-11-08 do dziś
890 04 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH2016-11-08 do dziś
977 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM2016-11-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 20.12.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-20 do dziś
2data złożenia 11.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
3data złożenia 31.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-20 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-01 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-20 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-01 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów