LAB-TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-22 godz. 00:18:33
Numer KRS: 0000646030
Numer REGON: 365835124
Numer NIP: 5213755067
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-11-10
Ostatni wpis Nr wpisu29Data dokonania wpisu2024-04-30
Sygnatura akt[RDF/599890/24/887]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-11-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLAB-TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-11-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-11-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-11-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2016-11-10 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. SZAŁWIOWA nr domu 9 kod pocztowy 03-167 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2020-10-14 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@LAB-TRADE.COM2017-04-19 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.LAB-TRADE.COM2017-04-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki118.10.2016 R., MAGDALENA SIKORSKA ZASTĘPCA NOTARIALNY KATARZYNY BĄK NOTARIUSZA W WARSZAWIE PRZY UL. KRÓLOWEJ MARYSIEŃKI 20 LOK. 1, REP. A NR 1598/20162016-11-10 do dziś
230.11.2022 R, REP. A NR 6719/2022, NOTARIUSZ WANDA WOJEWODA, KANCELARIA NOTARIALNA MAŁGORZATA ROSMAN WANDA WOJEWODA NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA W WARSZAWIE PRZY UL. MARSZAŁKOWSKIEJ 83 LOK 29. USTALENIE NOWEGO TEKSTU UMOWY SPÓŁKI2023-01-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-11-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-11-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTETELEWSKI2016-11-10 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW2016-11-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-11-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15 000 ZŁ2016-11-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-11-10 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOLEK2016-11-10 do dziś
2. ImionaPIOTR TOMASZ2016-11-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-11-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00 ZŁ2018-06-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-11-10 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNIEDŹWIECKA2018-06-12 do dziś
2. ImionaANNA2018-06-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-06-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000,00 ZŁ2018-06-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-06-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2016-11-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-11-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE I OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2023-01-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTETELEWSKI2023-01-04 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2023-01-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-01-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2023-01-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-01-04 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaNIEDŹWIECKA2023-01-04 do dziś
2. ImionaANNA2023-01-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-01-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2023-01-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-01-04 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy126 51 Z PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH2016-11-10 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy133 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2016-11-10 do dziś
233 13 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2016-11-10 do dziś
333 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2016-11-10 do dziś
446 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2016-11-10 do dziś
570 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2016-11-10 do dziś
671 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2016-11-10 do dziś
772 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2016-11-10 do dziś
874 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2016-11-10 do dziś
985 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2016-11-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 25.06.2019 okres OD 18.10.2016 DO 31.12.20172019-06-25 do dziś
2data złożenia 12.10.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-10-12 do dziś
3data złożenia 12.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
4data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-10-17 do dziś
5data złożenia 30.11.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-30 do dziś
6data złożenia 13.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-13 do dziś
7data złożenia 30.05.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-30 do dziś
8data złożenia 30.04.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-04-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 18.10.2016 DO 31.12.20172019-06-25 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-10-12 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-30 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-13 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-30 do dziś
7OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-04-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 18.10.2016 DO 31.12.20172019-06-25 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-10-12 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-13 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-07-13 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-30 do dziś
7OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-04-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów