FLY PARK IN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ONE SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000645933
Numer REGON: 365838677
Numer NIP: 5170377953
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-11-10
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2022-09-30
Sygnatura akt[RDF/430637/22/796]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2016-11-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFLY PARK IN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ONE SPÓŁKA KOMANDYTOWA2022-04-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-11-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-11-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat RZESZÓW gmina RZESZÓW miejscowość RZESZÓW2016-11-10 do dziś
2. Adresmiejscowość RZESZÓW ulica UL. CIASNA nr domu 3 kod pocztowy 35-232 poczta RZESZÓW kraj POLSKA 2020-05-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki130.09.2016R.; NOTARIUSZ ŻANETA POWĘSKA, KANCELARIA NOTARIALNA ŻANETA POWĘSKA, UL. GEODETÓW 1, 35-328 RZESZÓW; REP. A NR 2810/2016.2016-11-10 do dziś
228.02.2022 R.; REP A NR 529/2022, NOTARIUSZ ŻANETA POWĘSKA, KANCELARIA NOTARIALNA UL. PODWISŁOCZE 33/2; ZMIANA PAR. 2, PAR. 8 UST. 1, PAR. 9 UST. 1, PAR. 11 UST. 1, PAR 14 W PAR. 17 DODAJE SIĘ UST. 22022-04-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-11-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUDZIK2016-11-10 do dziś
2. ImionaEMIL DAMIAN2016-11-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-11-10 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2016-11-10 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2016-11-10 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2016-11-10 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-11-10 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2016-11-10 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5000,00 ZŁ2016-11-10 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego5000,00 ZŁ2016-11-10 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2016-11-10 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego5000,00 ZŁ2016-11-10 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2016-11-10 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFLY PARK IN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-04-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3658765542022-04-14 do dziś
4. Numer KRS0000647394 2022-04-14 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2022-04-14 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2016-11-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI - SPÓŁCE FIRMA HANDLOWA MIRPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, DZIAŁAJĄCEJ PRZEZ ZARZĄD, ZGODNIE Z ZASADAMI REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA. ZARZĄD SPÓŁKI FIRMA HANDLOWA MIRPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, EMIL DAMIAN DUDZIK - PREZES ZARZĄDU.2016-11-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFLY PARK IN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-04-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3658765542022-04-14 do dziś
4. Numer KRS0000647394 2022-04-14 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2016-11-10 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2016-11-10 do dziś
238 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW2016-11-10 do dziś
339 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2016-11-10 do dziś
443 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2016-11-10 do dziś
541 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2016-11-10 do dziś
642 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2016-11-10 do dziś
745 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2016-11-10 do dziś
893 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2016-11-10 do dziś
947 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2016-11-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 03.08.2018 okres OD 10.11.2016 DO 31.12.20162018-08-03 do dziś
2data złożenia 26.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
3data złożenia 08.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-08 do dziś
4data złożenia 18.12.2020 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-12-18 do dziś
5data złożenia 19.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-19 do dziś
6data złożenia 30.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 10.11.2016 DO 31.12.20162018-08-03 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-08 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-12-18 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-19 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 10.11.2016 DO 31.12.20162018-08-03 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-12-18 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okoliczności28.02.2022 R.; REP A NR 529/2022, NOTARIUSZ ŻANETA POWĘSKA, KANCELARIA NOTARIALNA UL. PODWISŁOCZE 33/2, UCHWAŁA NR 3, 28.02.2022 ,2022-04-14 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2022-04-14 do dziś
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów