BUSINESS SOLUTION AND SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-04-22 godz. 13:27:08
Numer KRS: 0000645781
Numer REGON: 365826830
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-11-09
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2019-07-10
Sygnatura akt[RDF/152359/19/501]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-11-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUSINESS SOLUTION AND SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-11-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-11-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-11-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2016-11-09 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. MARCELIŃSKA nr domu 92 kod pocztowy 60-324 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2016-11-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki121.10.2016 R., REP.A NR 9366/2016, NOTARIUSZ ANNA POSPIESZYŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA JACEK KACZOROWSKI, ANNA POSPIESZYŃSKA S.C. W POZNANIU, UL. MŁYŃSKA 2/42016-11-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-11-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-11-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOKRZYWIŃSKI2018-04-17 do dziś
2. ImionaMACIEJ2018-04-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-04-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ2018-04-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2018-04-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2016-11-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2016-11-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA SAMODZIELNIE PRZEZ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB PRZEZ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. PREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ ZAWSZE SAMODZIELNIE.2016-11-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOKRZYWIŃSKI2019-03-28 do dziś
2. ImionaMACIEJ2019-03-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-03-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-03-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2016-11-09 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy162 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2016-11-09 do dziś
274 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2016-11-09 do dziś
358 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2016-11-09 do dziś
462 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2016-11-09 do dziś
562 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2016-11-09 do dziś
663 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2016-11-09 do dziś
763 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2016-11-09 do dziś
833 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2016-11-09 do dziś
995 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2016-11-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 16.04.2019 okres OD 09.11.2016 DO 31.12.20172019-04-16 do dziś
2data złożenia 10.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 09.11.2016 DO 31.12.20172019-04-16 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 09.11.2016 DO 31.12.20172019-04-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów