DO IT CREW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-13 godz. 11:04:37
Numer KRS: 0000645715
Numer REGON: 365817534
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-11-07
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2018-07-16
Sygnatura akt[RDF/487628/18/314]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-11-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDO IT CREW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-11-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-11-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-11-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat BIAŁYSTOK gmina BIAŁYSTOK miejscowość BIAŁYSTOK2016-11-07 do dziś
2. Adresmiejscowość BIAŁYSTOK ulica UL. PRZĘDZALNIANA nr domu 6L kod pocztowy 15-688 poczta BIAŁYSTOK kraj POLSKA 2018-02-14 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejMCK@DOITCREW.PL2016-11-07 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.DOITCREW.PL2016-11-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki104.11.2016 R.2016-11-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-11-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-11-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKARŻYŃSKI2016-11-07 do dziś
2. ImionaRAFAŁ2016-11-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-11-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały49 (CZTERDZIEŚCI DZIEWIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.450 (DWA TYSIĄCE CZTERYSTA PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH2016-11-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-11-07 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDĄBROWSKI2017-04-28 do dziś
2. ImionaJÓZEF2017-04-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-04-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały42 (CZTERDZIEŚCI DWA) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.100 (DWA TYSIĄCE STO) ZŁOTYCH2017-04-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-04-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2016-11-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-11-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE2016-11-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKARŻYŃSKI2017-04-28 do dziś
2. ImionaRAFAŁ2017-04-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-04-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-04-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-04-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy173 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2016-11-07 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy173 12 A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI2016-11-07 do dziś
273 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH2016-11-07 do dziś
373 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2016-11-07 do dziś
473 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH2016-11-07 do dziś
582 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2016-11-07 do dziś
663 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2016-11-07 do dziś
785 52 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ2016-11-07 do dziś
870 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2016-11-07 do dziś
993 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2016-11-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.07.2018 okres OD 07.11.2016 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
2data złożenia 15.07.2018 okres OD 07.11.2016 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 07.11.2016 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
2OD 07.11.2016 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 07.11.2016 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
2OD 07.11.2016 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów